Endringar på statsbudsjettet for 2002 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 28 (2002-2003), Innst. S. nr. 59 (2002-2003)

Vedtak 102

I statsbudsjettet for 2002 gjøres følgende endringer:
Kap. Post Formål: Kroner
Utgifter:
400 Justisdepartementet (jf. kap. 3400)
1 Driftsutgifter, blir auka med 600 000
frå kr 200 539 000 til kr 201 139 000
71 Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir redusert med 1 600 000
frå kr 9 534 000 til kr 7 934 000
414 Domsutgifter
1 Driftsutgifter, blir auka med 10 000 000
frå kr 70 278 000 til kr 80 278 000
430 Kriminalomsorg (jf. kap. 3430)
21 Spesielle driftsutgifter, blir redusert med 1 000 000
frå kr 44 098 000 til kr 43 098 000
440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 3440)
1 Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 441 post 1, blir auka med 17 000 000
frå kr 5 581 123 000 til kr 5 598 123 000
21 Spesielle driftsutgifter, blir auka med 29 000 000
frå kr 68 463 000 til kr 97 463 000
441 Oslo politidistrikt (jf. kap. 3441)
1 Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 440, post 1, blir auka med 75 000 000
frå kr 1 137 983 000 til kr 1 212 983 000
460 De særskilde etterforskingsorgana
1 Driftsutgifter, blir auka med 3 500 000
frå kr 6 706 000 til kr 10 206 000
461 Særskilde ulykkekommisjonar
1 Driftsutgifter, kan overførast, blir auka med 8 500 000
frå kr 0 til kr 8 500 000
470 Fri rettshjelp (jf. kap. 3470)
70 Fri sakførsel, blir redusert med 7 000 000
frå kr 278 777 000 til kr 271 777 000
71 Fritt rettsråd, blir auka med 23 500 000
frå kr 204 510 000 til kr 228 010 000
471 Staten sitt erstatningsansvar
70 Erstatning til valdsoffer, overslagsløyving, blir auka med 10 000 000
frå kr 47 389 000 til kr 57 389 000
71 Erstatningsansvar m.m., overslagsløyving, blir auka med 5 000 000
frå kr 72 381 000 til kr 77 381 000
477 Erstatning til nordmenn som sat i japansk fangenskap under 2. verdskrig
70 Erkjenningsyting, kan overførast, overslagsløyving, blir redusert med 5 500 000
frå kr 15 800 000 til kr 10 300 000
Inntekter:
3410 Rettsgebyr (jf. kap. 410)
1 Rettsgebyr, blir auka med 40 000 000
frå kr 808 800 000 til kr 848 800 000
4 Gebyrinntektene til lensmennene, blir auka med 5 000 000
frå kr 152 000 000 til kr 157 000 000
3430 Kriminaomsorg (jf. kap. 430)
2 Inntekter frå arbeidsdrifta, blir redusert med 1 000 000
frå kr 40 631 000 til kr 39 631 000
3440 Politidirektoratet - Politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 440)
4 Gebyr - vaktselskap, blir auka med 150 000
frå kr 250 000 til kr 400 000
5630 Aksjar i Norsk Eigedomsinformasjon AS
80 Utbytte, blir auka med 948 000
frå kr 5 000 000 til kr 5 948 000