Samtykke til tiltredelse av Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøyer av 7. juni 1995

St.prp. nr. 45 (2005-2006), Innst. S. nr. 160 (2005-2006)

Vedtak 374

Stortinget samtykker i tiltredelse av Den internasjo­nale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøyer av 7. juni 1995.