Samtykke til tiltredelse av Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøyer av 7. juni 1995

St.prp. nr. 45 (2005-2006), Innst. S. nr. 160 (2005-2006)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 16.05.2006 Innst. S. nr. 160 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig samtykket til tiltredelse av Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøy av 7.juni 1995. Siktemålet med konvensjonen er å redusere ulykker som gjelder fiskerivirksomhet. I Norge praktiseres allerede de sikkerhetskrav for fiskere som konvensjonen legger opp til.En størst mulig oppslutning om konvensjonen vil kunne innebære en utjevning av konkurransevilkår og generelt øke sikkerheten til sjøs.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.05.2006

   Behandla i Stortinget: 01.06.2006