Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om å opprette et selvstendig, frittstående veg- og vegtrafikktilsyn, som skal ha tilsynsansvar med veger, trafikanter og kjøretøyer

Dokument 8:22 S (2010-2011), Innst. 13 S (2010-2011)

Vedtak 161

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter

139 870 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

385 700 000

1062

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

1 376 508 000

21

Spesielle driftsutgifter

194 350 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

477 750 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

172 990 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

55 650 000

70

Tilskudd Redningsselskapet

43 300 000

1070

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

1

Driftsutgifter

42 680 000

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter

128 000 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

26 700 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

30 200 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

2 500 000

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

17 100 000

50

Samferdselsforskning, kan overføres

150 800 000

72

Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres

73 200 000

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71

692 600 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap.1310 post 70

26 600 000

1313

Luftfartstilsynet

1

Driftsutgifter

179 600 000

1314

Statens havarikommisjon for transport

1

Driftsutgifter

59 000 000

1320

Statens vegvesen

23

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

7 170 100 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

443 000 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72

5 498 400 000

31

Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30

524 800 000

35

Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres

142 100 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres

120 000 000

37

E6 vest for Alta, kan overføres

110 000 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

103 800 000

62

Tilskudd til rassikring på fylkesveger

526 300 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

446 400 000

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres

513 600 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes

291 100 000

75

Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser

20 600 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30

4 923 000 000

25

Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres

76 300 000

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23

3 875 200 000

31

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, kan overføres

366 300 000

33

Fysisk skille Jernbaneverket - BaneTele AS, kan overføres

25 600 000

1351

Persontransport med tog

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

2 220 100 000

1354

Statens jernbanetilsyn

1

Driftsutgifter

51 600 000

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester

345 000 000

1380

Post- og teletilsynet

1

Driftsutgifter

167 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

14 800 000

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

26 100 000

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter

176 265 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

27 067 000

22

Betaling av eID fra private leverandører

8 200 000

23

Elektronisk ID, kan overføres

75 850 000

1561

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres

13 019 000

71

Tilskudd til fri programvare

4 444 000

72

Tilskudd til forebyggende informasjonssikring

6 506 000

73

Tilskudd til digital kompetanse

2 000 000

1562

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

1

Driftsutgifter

4 190 000

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

23 501 000

Totale utgifter

32 617 640 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Brukerbetaling

18 819 000

2

Refusjoner

6 521 000

4062

Kystverket

2

Andre inntekter

9 750 000

4070

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

1

Inntekter fra kioskdrift

549 000

7

Refusjoner

4 180 000

4300

Samferdselsdepartementet

1

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 100 000

4313

Luftfartstilsynet

1

Gebyrinntekter

126 800 000

4320

Statens vegvesen

1

Salgsinntekter m.m.

156 400 000

2

Diverse gebyrer

288 100 000

3

Refusjoner fra forsikringsselskaper

29 900 000

4350

Jernbaneverket

1

Kjørevegsavgift

26 600 000

2

Salg av utstyr og tjenester mv.

232 000 000

6

Videresalg av elektrisitet til togdrift

264 100 000

7

Betaling for bruk av Gardermobanen

76 300 000

4380

Post- og teletilsynet

1

Diverse gebyrer

162 100 000

51

Fra reguleringsfondet

10 000 000

4560

Direktoratet for forvaltning og IKT

3

Diverse inntekter

3 675 000

4

Internasjonale oppdrag

2 000 000

5619

Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

80

Renter

236 800 000

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

80

Renter

34 000 000

Totale inntekter

1 690 694 000

Vedtak 162

Merinntektsfullmakt


Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2011 kan overskride bevilgningen under kap. 456 post 45 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3456 post 2.

Vedtak 163

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 1062 postene 1 og 45 mot tilsvarende merinntekt under kap. 4062 post 2 og kap. 5575 post 74

 • 2. nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke-næringsaktive fiskerihavner under kap. 4062 post 2 til følgende formål under kap. 1062 post 30:

  • a. dekning av salgsomkostninger forbundet med salget

  • b. oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner under kap. 1062 post 30.

Vedtak 164

Fullmakt til overskridelser


Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan overskride bevilgningen under kap. 1062 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 15 mill. kroner dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensning uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

Vedtak 165

Bestillingsfullmakter


Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1062

Kystverket

30

Nyanlegg og større vedlikehold

476 mill. kroner

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

3 mill. kroner

Vedtak 166

Tilsagnsfullmakt


Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1062

Kystverket

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg

20 mill. kroner

Vedtak 167

Salg og bortfeste av fast eiendom


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

Vedtak 168

Merinntektsfullmakt


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1313 post 1

kap. 4313 post 2

Vedtak 169

Merinntektsfullmakt


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1320 postene 23, 30 og 72

kap. 4320 postene 1, 2 og 3

Vedtak 170

Fullmakt til forskuttering


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til vegformål utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassikring, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 1 500 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

Vedtak 171

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan:

 • 1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i merknadene til kap. 1320 Statens vegvesen i Prop. 1 S (2010–2011) innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

 • 2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassikring, post 36 E16 over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 1 500 mill. kroner.

Vedtak 172

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 4 300 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 2 000 mill. kroner.

Vedtak 173

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 3 400 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 460 mill. kroner.

Vedtak 174

Investeringsramme transporttiltak i fylkene


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2 000 mill. kroner over kap. 1320 Statens vegvesen, post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene.

Vedtak 175

Merinntektsfullmakter


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

Kap. 1350 postene 23 og 30

Kap. 4350 postene 1, 2 og 6

Kap. 1350 post 25

Kap. 4350 post 7

Kap. 1350 post 30

Kap. 4350 post 37

Vedtak 176

Bestillingsfullmakt


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan bestille materiell utover gitte bevilgninger, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1350

Jernbaneverket

23, 25 og 30

Drift, vedlikehold og investeringer

800 mill. kroner

Vedtak 177

Fullmakt til forskuttering


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan inngå avtaler om forskuttering av midler til jernbaneformål utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen, likevel slik at samlede, løpende refusjonsforpliktelser ikke overstiger 200 mill. kroner. Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

Vedtak 178

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjekter


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan:

 • 1. gjennomføre de investeringsprosjektene som er omtalt i merknadene til kap. 1350 Jernbaneverket i Prop. 1 S (2010–2011) innenfor de kostnadsrammer som der er angitt.

 • 2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 30 Investeringer i linjen, for investeringsprosjekter som ikke er omtalt med kostnadsoverslag overfor Stortinget, likevel slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 250 mill. kroner.

Vedtak 179

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1350 Jernbaneverket, post 23 Drift og vedlikehold og post 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 2 500 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 600 mill. kroner.

Vedtak 180

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet for det materiellet som inngår i statens rammeavtale med NSB, i 2011 kan:

 • 1. gi NSB AS en restverdigaranti for bokførte verdier på inntil 2 815 mill. kroner.

 • 2. gi NSB AS ytterligere restverdigaranti på oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 3 225 mill. kroner.

Vedtak 181

Overføring til og fra reguleringsfondet


Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2011 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra Post- og teletilsynets reguleringsfond.

Vedtak 182

Lånefullmakt for Oslopakke 3


Stortinget samtykker i at Fjellinjen AS i 2011 får fullmakt til ta opp lån på inntil 500 mill. kroner i tråd med vilkårene i omtalen under programkategori 21.30 Vegformål i Prop. 1 S (2010–2011).

Vedtak 183

Dokument 8:2 S (2010–2011) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og Åge Starheim om å innføre målbar veistandard og etablering av selvstendig transporttilsyn – bifalles ikke.

Vedtak 184

Dokument 8:22 S (2010–2011) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Haller-aker, Lars Myraune, Tage Pettersen, Siri A, Meling og Trond Helleland om å opprette et selvstendig, frittstående veg- og vegtrafikktilsyn, som skal ha tilsynsansvar med veger, trafikanter og kjøretøyer – bifalles ikke.