Representantforslag om å opprette et selvstendig, frittstående veg- og vegtrafikktilsyn, som skal ha tilsynsansvar med veger, trafikanter og kjøretøyer

Dokument 8:22 S (2010-2011), Innst. 13 S (2010-2011)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Lars Myraune, Siri A. Meling, Tage Pettersen, Trond Helleland, Øyvind Halleraker Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 01.12.2010 Innst. 13 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt fordeling av rammeområde 17, transport og kommunikasjon, på inntekts- og utgiftskapitler inkl. fullmakter, under Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (programområde Kystforvaltning), og videre kapitler under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (programområde Forvaltningsutvkling og IKT-politikk) og Justis- og politidepartementet (Nødnett). Netto rammebeløp for rammeområde 17 er kroner 30 926 946 000. Stortinget har samtidig ikke bifalt representantforslag fra Fremskrittspartiet om oppretting av et selvstendig transporttilsyn og om konkrete mål for hva som er god vei, og fra Høyre om oppretting av et selvstenddig, frittstående veg- og vegtrafikktilsyn.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.12.2010

   Behandla i Stortinget: 08.12.2010