Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017-2018

Meld. St. 12 (2018-2019), Innst. 291 S (2018-2019)

Vedtak 546

Meld. St. 12 (2018–2019) – Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017–2018 – vedlegges protokollen.