Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Finanskomiteen (38)

 • Innst. 391 S (2018-2019)

  Meld. St. 2 (2018–2019), Prop. 114 S (2018–2019) og Prop. 115 LS (2018–2019), S-delen

  Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2019, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019, og om endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2019 – BERIKTIGET
 • Innst. 378 L (2018-2019)

  Prop. 115 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga
 • Innst. 374 S (2018-2019)

  Prop. 83 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 og nr. 78/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/36/EU (CRD IV) og forordning 575/2013/EU (CRR), og direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning 600/2014/EU (MiFIR)
 • Innst. 373 S (2018-2019)

  Prop. 84 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler
 • Innst. 372 S (2018-2019)

  Prop. 85 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 249/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/849 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme mv. (fjerde hvitvaskingsdirektiv) og forordning (EU) 2016/1675 om identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler
 • Innst. 366 S (2018-2019)

  Meld. St. 24 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Finansmarkedsmeldingen 2019 - BERIKTIGET
 • Innst. 354 S (2018-2019)

  Dokument 8:108 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om et mer bærekraftig forbruk
 • Innst. 353 S (2018-2019)

  Dokument 8:104 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Martha Tærud og Nils T. Bjørke om å sikre at bedrifter, eksempelvis busselskap, hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge - BERIKTIGET
 • Innst. 344 S (2018-2019)

  Meld. St. 20 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statens pensjonsfond 2019
 • Innst. 343 S (2018-2019)

  Prop. 72 LS (2018–2019)

  Innstilling frå finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen
 • Innst. 342 L (2018-2019)

  Prop. 72 LS (2018–2019)

  Innstilling frå finanskomiteen om Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven)
 • Innst. 341 S (2018-2019)

  Dokument 9 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Rapport fra Norges Banks representantskap for 2018
 • Innst. 340 S (2018-2019)

  Meld. St. 3 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2018
 • Innst. 339 S (2018-2019)

  Meld. St. 14 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland
 • Innst. 338 L (2018-2019)

  Prop. 97 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)
 • Innst. 337 S (2018-2019)

  Prop. 96 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129
 • Innst. 336 L (2018-2019)

  Prop. 96 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner)
 • Innst. 282 S (2018-2019)

  Meld. St. 13 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Muligheter for alle – Fordeling og sosial bærekraft
 • Innst. 236 S (2018-2019)

  Prop. 57 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.)
 • Innst. 225 S (2018-2019)

  Prop. 51 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.)
 • Innst. 224 L (2018-2019)

  Prop. 40 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)
 • Innst. 167 S (2018-2019)

  Prop. 15 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, med de foreslåtte valg og forbehold, undertegnet i Paris 7. juni 2017
 • Innst. 166 L (2018-2019)

  Prop. 7 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)
 • Innst. 165 S (2018-2019)

  Meld. St. 7 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om en ny sentralbanklov
 • Innst. 161 S (2018-2019)

  Prop. 8 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet)
 • Innst. 144 S (2018-2019)

  Dokument 8:10 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken om å sikre at alle, også landets rikeste, bidrar til fellesskapet gjennom gjeninnføring av en rettferdig skatt på arv
 • Innst. 143 L (2018-2019)

  Prop. 109 L (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om register over reelle rettighetshavere
 • Innst. 142 S (2018-2019)

  Dokument 8:218 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Hadia Tajik, Karin Andersen, Rigmor Aasrud og Lise Christoffersen om pensjon fra første krone
 • Innst. 120 S (2018-2019)

  Prop. 33 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2018
 • Innst. 26 S (2018-2019)

  Prop. 114 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 29. august 2018
 • Innst. 25 L (2018-2019)

  Prop. 110 L (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)
 • Innst. 24 S (2018-2019)

  Prop. 104 LS (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen) – Stortingets skattevedtak om tonnasjeskatt
 • Innst. 23 L (2018-2019)

  Prop. 104 LS (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen)
 • Innst. 22 L (2018-2019)

  Prop. 98 L (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)
 • Innst. 5 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster, statens lånebehov og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland
 • Innst. 4 L (2018-2019)

  Prop. 1 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2019 – lovsaker
 • Innst. 3 S (2018-2019)

  Prop. 1 LS (2018–2019) og Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2019
 • Innst. 2 S (2018-2019)

  Meld. St. 1 (2018–2019), Prop. 1 S (2018–2019) og Prop. 1 S Tillegg 1–3 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2019 og forslaget til statsbudsjett for 2019