Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Helse- og omsorgskomiteen (29)

 • Innst. 326 L (2019-2020)

  Prop. 64 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Lov om Eldreombudet
 • Innst. 316 L (2019-2020)

  Prop. 93 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse)
 • Innst. 315 L (2019-2020)

  Prop. 88 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i alkoholloven (justering av Vinmonopolets åpningstider mv.)
 • Innst. 296 L (2019-2020)

  Prop. 34 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i bioteknologiloven mv.
 • Innst. 288 S (2019-2020)

  Dokument 8:47 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Audun Lysbakken, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om å rette opp urettferdige helsekutt
 • Innst. 282 L (2019-2020)

  Prop. 104 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)
 • Innst. 281 S (2019-2020)

  Dokument 8:51 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken og Hege Haukeland Liadal om en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og tiltak for å forebygge demenssykdom
 • Innst. 268 S (2019-2020)

  Dokument 8:72 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold og Per Olaf Lundteigen om å respektere lokaldemokratiet og utrede fortsatt sykehusdrift på Ullevål i tråd med Oslo bystyres vilje
 • Innst. 267 S (2019-2020)

  Dokument 8:73 S (2019–2020)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Bengt Fasteraune og Per Olaf Lundteigen om å leggje til rette for auka grunnbemanning og lågare vikarbruk i den kommunale helse- og omsorgstenesta
 • Innst. 255 S (2019-2020)

  Meld. St. 7 (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023
 • Innst. 248 L (2019-2020)

  Prop. 36 L (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.)
 • Innst. 242 S (2019-2020)

  Dokument 8:28 S (2019–2020), Dokument 8:30 S (2019–2020) og Redegjørelse fra helseministeren om situasjonen i luftambulansetjenesten

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Trygve Slagsvold Vedum, Per Olaf Lundteigen, Sandra Borch og Geir Adelsten Iversen om å forberede offentlig drift av luftambulanseflytjenesten slik at den blir en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og akuttmedisinske beredskap, Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken, Torleif Hamre og Mona Fagerås om rask etablering av statlig drift av luftambulansetjenesten og Redegjørelse fra helseministeren om situasjonen i luftambulansetjenesten
 • Innst. 231 S (2019-2020)

  Prop. 46 LS (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 288/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 745/2017 om medisinsk utstyr og EØS-komiteens beslutning nr. 301/2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 746/2017 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr
 • Innst. 230 L (2019-2020)

  Prop. 46 LS (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Lov om medisinsk utstyr
 • Innst. 189 S (2019-2020)

  Meld. St. 9 (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Kvalitet og pasientsikkerhet 2018
 • Innst. 167 S (2019-2020)

  Dokument 8:24 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torleif Hamre om å sikre grunnleggende menneskerettigheter og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstilbud
 • Innst. 158 S (2019-2020)

  Dokument 8:167 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solveig Skaugvoll Foss og Solfrid Lerbrekk om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner
 • Innst. 156 S (2019-2020)

  Dokument 8:180 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus
 • Innst. 155 S (2019-2020)

  Dokument 8:181 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk
 • Innst. 131 S (2019-2020)

  Prop. 121 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024)
 • Innst. 130 L (2019-2020)

  Prop. 124 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser)
 • Innst. 120 S (2019-2020)

  Dokument 8:4 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Geir Adelsten Iversen og Kari Anne Bøkestad Andreassen om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet
 • Innst. 100 S (2019-2020)

  Prop. 19 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innst. 93 L (2019-2020)

  Prop. 55 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.)
 • Innst. 92 L (2019-2020)

  Prop. 80 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet)
 • Innst. 78 S (2019-2020)

  Dokument 8:186 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik og Åslaug Sem-Jacobsen om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning av sykehustilbudet i resten av landet
 • Innst. 40 S (2019-2020)

  Dokument 8:159 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Siv Mossleth og Willfred Nordlund om å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland
 • Innst. 39 S (2019-2020)

  Dokument 8:148 S (2018–2019) og Dokument 8:152 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Sheida Sangtarash og Kari Elisabeth Kaski om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet, og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Siv Mossleth om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten
 • Innst. 11 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)