Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Fiskeri- og kystdepartementet

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 64 (2007-2008)
  • Kjeldedokument: St.prp. nr. 17 (2007-2008), unntatt kap. 1062 og 4062
  • Dato: 03.12.2007
  • Utgivar: Kirke-, utdannings- og forsknings­komiteen
  • Sidetal: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Kap. 1020 og 4020 Havforskningsinstituttet

Departementet viser til at Havforskningsinstituttet de senere årene har hatt en betydelig vekst i oppdragsvirksomheten. I tillegg har forskningskvotene hatt en viss økning i kvantum, mens prisene for forskningsfangsten har økt til dels mye. Inntektene fra forskningskvotene brukes til innleie av fartøy til forskningstokt som supplement til instituttets egne fartøy. Denne aktiviteten ble til og med 2005 regnskapsført på kap. 1021 post 1 mot tilsvarende inntekter på kap. 4021 post 3. Fra 2006 har departementet i samråd med Havforskingsinstituttet funnet det mest formålstjenlig at denne aktiviteten regnskapsføres på kap. 1020 post 1 mot tilsvarende inntekter på kap. 4020 post 1.

Departementet mener at det for å ivareta hensynet til realistisk budsjettering må foretas en justering av inntekts- og utgiftssiden på de kapitler og poster i 2007 som er knyttet til dette. Samlet er det pga. økt oppdragsvirksomhet, høyere nivå på inntekter og utgifter fra forskningskvoter og innleie av leiefartøy samt overflytting av bevilgninger knyttet til forskningskvote/leiefartøy fra kap. 1021/4021 til kap. 1020/4020, nødvendig å øke bevilgningen på kap. 1020 post 21 med 155,46 mill. kroner i 2007, mot en tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 4020, post 3 Oppdragsinntekter.

Kap. 1021 og 4021 Drift av forskningsfartøyene

Departementet foreslår at bevilgningen på kap. 1021 post 21 reduseres med 33,37 mill. kroner i 2007, og at kap. 4021, post 1 Oppdragsinntekter reduseres tilsvarende jf. ovenfor.

Kap. 1023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

Departementet viser til at det er satt i gang arbeid for å få i stand en god infrastruktur for elektronisk utveksling av informasjon i matkjedene. Det er satt av midler til dette arbeidet på ulike poster på budsjettene til Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Departementet foreslår å samle midlene på Landbruks- og matdepartementets budsjett, og vil på denne bakgrunn redusere bevilgningen på kap. 1023, post 71 Tilskudd til utviklingstiltak med 0,25 mill. kroner i 2007.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Freddy de Ruiter, Anniken Huitfeldt, Gerd Janne Kristoffersen, Anna Ljunggren og Torfinn Opheim, fra Fremskrittspartiet, Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt, fra Høyre, Gunnar Gundersen og lederen Ine Marie Eriksen Søreide, fra Sosialistisk Venstreparti, Åsa Elvik og Lena Jensen, fra Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen, fra Senterpartiet, Inger S. Enger, og fra Venstre, Odd Einar Dørum, viser til proposisjonen. Komiteen har ingen merknader.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I statsbudsjettet for 2007 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1020

Havforskningsinstituttet

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

155 460 000

fra kr 144 540 000 til kr 300 000 000

1021

Drift av forskningsfartøyene

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

33 370 000

frå kr 88 370 000 til 55 000 000

1023

Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU

71

Tilskudd til utviklingstiltak, blir redusert med

250 000

frå kr 29 880 000 til 29 630 000

4020

Havforskningsinstituttet

3

Oppdragsinntekter, blir auka med

155 460 000

fra kr 144 540 000 til kr 300 000 000

4021

Drift av forskningsfartøyene

1

Oppdragsinntekter, blir redusert med

33 370 000

frå kr 88 370 000 til kr 55 000 000

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 3. desember 2007

Ine Marie Eriksen Søreide

leder og ordfører