Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om lagring av data fremkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste eller offentlig elektronisk kommunikasjonsnett (datalagringsdirektivet)

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 31. mars 2011

Ine M. Eriksen Søreide

Karin S. Woldseth

leder

ordfører