Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om økonomiske og administrative konsekvenser av overføring av Rettsmedisinsk institutt fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 5. mai 2011

Bent Høie

leder og ordfører