Oversikt over budsjettkapittel og poster i Prop. 1 S (2013–2014) – svalbardbudsjettet og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014)

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1

Utgifter i hele kroner

1

Svalbard kyrkje

1

Driftsutgifter

4 360 000

2

Tilskot til kulturelle formål m.m.

70

Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard

0

3

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

193 128 000

4

Tilskot til Svalbard museum

70

Tilskot til Svalbard museum

11 200 000

5

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

1

Driftsutgifter

42 515 000

6

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

1

Driftsutgifter

165 580 000

7

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

2 678 000

9

Kulturminnetiltak

1

Driftsutgifter

2 300 000

11

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

1 550 000

17

Refusjon til Norsk Polarinstitutt

50

Refusjon

3 230 000

18

Navigasjonsinnretningar

1

Driftsutgifter

4 000 000

19

Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen

1

Driftsutgifter

6 510 000

20

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)

1

Driftsutgifter

11 600 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

3 700 000

22

Likningsforvaltninga for Svalbard

1

Driftsutgifter

3 150 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementets utgifter

455 501 000

Inntekter i hele kroner

3005

Sysselmannen (jf. kap. 5)

1

Diverse inntekter

200 000

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)

1

Leigeinntekter

500 000

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 9)

1

Diverse inntekter

0

3020

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)

1

Inntekter

4 820 000

3022

Likningsforvaltninga for Svalbard (jf. kap. 22)

1

Diverse inntekter

0

3030

Skattar og avgifter

70

Skattar m.m.

120 000 000

71

Utførselsavgift

6 000 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

1 026 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

70

Tilskot

322 955 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementets inntekter

455 501 000