1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lisbeth Berg-Hansen, Tore Hagebakken, Irene Johansen, Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Truls Wickholm, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Ellen Eriksen, Gjermund Hagesæter og Hans Andreas Limi, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, viser til at det i Stortingets forretningsorden § 43 bl.a. står følgende om finanskomiteens oppgaver:

«Senest 20. november skal finanskomiteen avgi innstilling om nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet, med forslag til rammevedtak for bevilgninger i samsvar med inndelingen i rammeområder fastsatt av Stortinget. Forslag til bevilgningsvedtak som utformes i innstillingen eller fremsettes ved behandlingen av den, skal inneholde beløp for alle rammer, og kan ikke gå under rammenivå. I Stortinget kan det ikke voteres særskilt over enkelte deler av et slikt forslag.»

Komiteen viser til at regjeringen Solberg la frem Prop. 1 S Tillegg 1 (2014–2015) 31. oktober 2014 og Prop. 1 S Tillegg 2–3 (2014–2015) 7. november 2014. Disse blir behandlet i de respektive faginnstillinger, men er også lagt inn i denne innstillingen.

Komiteen har disponert denne innstillingen som følger:

I kapittel 2 behandles nasjonalbudsjettet for 2015, herunder hovedlinjer i den økonomiske politikken.

I kapittel 3 behandles regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 etter den vedtatte inndelingen i rammeområder, jf. Innst. 1 S (2014–2015) og vedtak i Stortinget 16. oktober 2014, supplert med vedtak 11. november 2014. I pkt. 3.1.2 presenterer fraksjonene sine alternative økonomiske opplegg for 2015.

I kapittel 4 behandles diverse budsjettfullmakter, i kapittel 5 utviklingstrekk på statsbudsjettets utgiftsside i perioden 2009–2015, i kapittel 6 flerårige budsjettkonsekvenser for perioden 2016–2018, i kapittel 7 gjennomføringen av inneværende års budsjett, og i kapittel 8 behandles omtale av særskilte saker. Forslag fra komiteens mindretall er gjengitt i kapittel 9 og komiteens tilråding finnes i kapittel 10.

Komiteens tilråding utgjøres av komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet, som største fraksjon. Tilrådingen tilsvarer regjeringens forslag, men har ikke flertall i komiteen. Innstillingen har dermed ingen flertallstilråding.

Det vises til brev fra finansminister Siv Jensen av 9. oktober 2014 om feil i Prop. 1 S (2014–2015) Gul bok og av 27. oktober 2014 om feil i Meld. St. 1 (2014–2015). Brevene er lagt ved denne innstillingen.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til den uavklarte situasjonen rundt budsjettforhandlingene i Stortinget. En situasjon hvor finansinnstillingen avgis uten at det foreligger et flertall hører til sjeldenhetene og skaper en uryddig og uoversiktlig situasjon. Disse medlemmer viser til statsministerens uttalelse 12. november 2014 om at det «helt sikkert» kommer mer penger på bordet. I finansinnstillingen fremgår at et flertall i finanskomiteen mener regjeringens rekordhøye oljepengebruk er minst to milliarder kroner for høy, så disse medlemmer antar at det ikke er tale om å hente ytterligere oljemilliarder fra Statens pensjonsfond utland. Med dette premisset til grunn vil det altså frigjøres penger som også partiene som ikke forhandler skal ha til disposisjon. På tidspunktet hvor finansinnstillingen avgis er ingen informasjon om endrede rammer gjort kjent for opposisjonspartiene som ikke deltar i forhandlinger. Disse medlemmer er kritiske til at slik informasjon holdes tilbake.