Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Dette dokument

  • Innst. 364 S (2016–2017)
  • Kjeldedokument: Meld. St. 16 (2016–2017)
  • Utgivar: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetal: 23
Til Stortinget
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 30. mai 2017

Trond Giske

Marianne Aasen

leder

ordfører