Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, lederen Lene Vågslid og Maria Aasen-Svensrud, fra Høyre, Peter Frølich, Guro Angell Gimse og Frida Melvær, fra Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati og Solveig Horne, fra Senterpartiet, Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl, og fra Sosialistisk Venstreparti, Petter Eide, viser til at Justis- og beredskapsdepartementet i Prop. 105 LS (2017–2018) ber om Stortingets samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007 (vrakfjerningskonvensjonen). Det foreslås videre endringer i sjøloven og havne- og farvannsloven til gjennomføringen av konvensjonen i norsk rett. Vrakfjerningskonvensjonen gir statene folkerettslig hjemmel for vrakfjerning i økonomisk sone og forbedrer deres muligheter til å få dekket kostnader til vrakfjerning. Komiteen viser til at konvensjonen foreslås for Norges del å gjelde for økonomisk sone og Fastlands-Norge med tilhørende sjøterritorium.

Komiteen viser til at konvensjonen ivaretar viktige hensyn til miljø, konvensjonsstatene og innebærer internasjonale regler om forsikringskrav og sertifikater som også er en fordel for skips- og forsikringsnæringene. Komiteen registrerer at de foreslåtte lovendringene ikke vil innsnevre gjeldende hjemler for å kreve kostnadsdekning for vrakfjerning.