Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Pensjonar frå statskassa

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Innleiing

I samsvar med Grunnlova § 75 bokstav i legg departementet med dette fram for Stortinget ei liste over dei pensjonane som gjeld mellombels, og som ikkje blei reviderte av det førre Stortinget.

Det blei i 2018 utbetalt 16 618 815 kroner. I statsbudsjettet for 2019 er det løyvt 17 500 000 kroner på kapittel 611 Pensjoner av statskassen.

Omtale av ordninga

Pensjon frå statskassa er ei særordning som gjev Stortinget høve til, ut frå ei vurdering av om det er rimeleg, å gi ei pensjonsyting til personar som ikkje har kunna tene opp pensjonsrettar på vanleg måte. Pensjonen byggjer ikkje på rettskrav, lov eller forskrift og blir gjerne omtala som gåvepensjon («billighetspensjon»).

Proposisjonen gjeld lokalt tilsette ved norske utanriksstasjonar. Dei er i hovudsak sjølve borgarar i landet der dei arbeider. Nokre av dei er norske borgarar, og nokre av desse har óg vanleg tenestetid i Statens pensjonskasse frå 1. januar 1996 gjennom å ha medlemskap i norsk folketrygd.

Lokalt tilsette ved norske utanriksstasjonar skal som ein hovudregel sikrast gjennom lokale trygde- og forsikringsordningar, jf. utanriksinstruksen.

Utanriksstasjonane skal sjølve syte for at det blir oppretta lokale trygde- og forsikringsordningar, og dei aller fleste er i dag omfatta av slike lokale ordningar. Unnataksvis kan det likevel hende at det ikkje finst lokale ordningar, eller at dei aktuelle ordningane ikkje sikrar dei tilsette tilstrekkeleg. I ein slik situasjon kan utanriksstasjonen søkje om pensjon frå statskassa. Sjølv om pensjonsrettane til dei lokalt tilsette er tekne inn i arbeidskontrakten etter utanriksinstruksen, kan tilhøve i tenestelandet, til dømes politisk uro, høg inflasjon og stor uvisse med omsyn til bank- og forsikringsordningar, føre til at den tilsette ikkje får den ytinga han eller ho har opparbeidt seg rett til ved alderdom, uførleik eller tap av forsørgjar.

Utanriksdepartementet legg stor vekt på å sørgje for at stasjonane følgjer opp instruksen så langt råd er, og sikrar at dei lokalt tilsette ved utanriksstasjonane er med i lokale ordningar. Det blir gjort klart at pensjon frå statskassa berre blir gjeve i særskilde høve der lokale ordningar ikkje finst eller ikkje sikrar dei tilsette godt nok. Utanriksdepartementet arbeider systematisk med innhenting av opplysningar frå utanriksstasjonane om arbeidsvilkåra til lokalt tilsette, inkludert pensjonsordningar.

Yting frå lokal pensjonsordning skal kome til frådrag i pensjonen frå statskassa.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Arild Grande, Eigil Knutsen, Anne Sandum og Hadia Tajik, fra Høyre, Margret Hagerup, Heidi Nordby Lunde og Kristian Tonning Riise, fra Fremskrittspartiet, Helge André Njåstad og lederen Erlend Wiborg, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Sosialistisk Venstreparti, Solfrid Lerbrekk, fra Venstre, Terje Breivik, og fra Kristelig Folkeparti, Geir Sigbjørn Toskedal, viser til Prop. 50 S (2018–2019) Pensjonar frå statskassa, som omhandler tilfeller der lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner ikke har, eller ikke er sikret, de ytelsene de har krav på ved alderdom, uførhet eller tap av forsørger, gjennom lokale ordninger.

Komiteen viser til sine merknader i forbindelse med tidligere behandlinger av tilsvarende proposisjoner, understreker igjen viktigheten av at lokalt ansatte ivaretas på en god måte, og uttrykker tilfredshet med at det har blitt gjort et arbeid for å sikre dette. Komiteen viser videre til Norges særlige ansvar for å gå foran med et godt eksempel når det gjelder arbeidsforhold, også når det gjelder lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner.

Komiteen viser for øvrig til regjeringens forslag til vedtak om pensjoner fra statskassen og slutter seg til dette.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Opplysningar om søkjaren

Pensjon

Nr.

Namn

Alder ved avskjeden (for etterlatne, noverande alder)

Tjenestestad

Vedteke

Pr. mnd

Gitt frå

Merknad

Utanriksdepartementet

1

Kirsten Elisabeth Lund

67

Washington

17.4.2018

SPK

1.6.2018

Tilleggstid

2

Vanida Bootboonprani

60

Bangkok

17.4.2018

1659

1.11.2018

3

Harvinder Singh

60

New Dehli

18.6.2018

7630

1.5.2021

4

Mingfen Mei

50

Beijing

18.6.2018

1661

1.8.2019

5

Dharshini Vijayanathan

47

Colombo

21.6.2018

1416

1.1.2019

6

Nikhil Halder

60

Dhaka

17.10.2018

5749

1.2.2021

7

Chandrasiri Jayawardena

60

Colombo

18.10.2018

1459

1.5.2017

8

Claudette Jayamanne

60

Colombo

22.10.2018

2823

1.7.2020

9

Prem Prasad

60

New Dehli

27.11.208

1319

1.9.2017

10

Sirikarn Sunthornpadungsin

60

Bangkok

28.1.2019

15015

1.1.2022

11

Chatri Moonstan

60

Bangkok

28.1.2019

5931

1.6.2019

12

Alexander Levin

60

St. Petersburg

28.1.2019

3623

1.12.2018

13

Carlos Tejeda Morera

68

Havanna

28.2.2019

1015

1.6.2020

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 9. april 2019

Erlend Wiborg

leder og saksordfører