Innhald

3. Uttalelse fra Stortingets presidentskap

Komiteens utkast til innstilling har vært forelagt Stortingets presidentskap til uttalelse, jf. vedtak i Stortinget av 28. september 2018. Presidentskapet uttaler følgende i brev av 11. april 2019:

«Presidentskapet viser til merknadene i utkastet til innstilling, og tar til etterretning at det er flertall i komiteen for å sende saken tilbake til regjeringen for gjennomføring av ny høring.»