Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Øystein Hassel, Mani Hussaini, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Thor Edquist, Iselin Haugo, Anne Kristine Linnestad og fungerende leder Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Carl I. Hagen og Hans Andreas Limi, fra Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Venstre, Abid Q. Raja, og fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, viser til Rapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018. Komiteen er kjent med at delegasjonen den 13. juni 2018 besluttet at årsrapportene fremover skal dekke kalenderåret, og at neste rapport dermed vil omhandle virksomheten for hele 2019.

Komiteen vil særlig peke på at Norge hadde presidentskapet i Nordisk råd i 2018, og at den norske delegasjonen i denne perioden spesielt vektla arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål 14 om havene. Flere spørsmål som spesielt ble fremhevet fra norsk side i rapporteringsperioden, som komiteen ønsker å trekke frem, er etterspørselen etter nordiske løsninger innen likestilling og klima, behovet for å forsvare den nordiske arbeidslivsmodellen, i tillegg til behovet for å undersøke muligheter for å samordne mer av lovgivningsarbeidet i de nordiske lovgivende forsamlingene.

Komiteen viser til at Nordisk råd vektlegger nedbygging av grensehindringer for borgerne i Norden, og at siktemålet er å bringe de nordiske landene og myndighetene stadig tettere sammen og løse praktiske problemer for våre innbyggere. Komiteen vil særlig fremheve Nordisk råds arbeid for fellesnordiske løsninger på sektorområdene klima og miljø, kunst og kultur, vekst og utvikling, velferd og sikkerhet.

Komiteen viser til at Nordisk råds årlige hovedsesjon i 2017 ble avholdt i Riksdagen i Finland mandag 30. oktober til torsdag 2. november. Temaet for toppmøtet med statsministrene under denne sesjonen var Norden som verdens mest integrerte region med tillit som felles styrke, samt grensehindringer.

Komiteen viser til at posisjonen til det finske og det islandske språk er styrket innen Nordisk råd, etter behandling av forslag fra delegasjonene fra Finland og Island.

Komiteen viser til at Nordisk råds årlige hovedsesjon i 2018 ble arrangert på Stortinget mandag 29. oktober til torsdag 1. november med rundt 900 delegater. Komiteen vil fremheve at hovedtemaet for sesjonen i Norge var de nordiske landenes robusthet i møte med andre lands forsøk på å påvirke og undergrave politiske prosesser. Spørsmålet om cybersikkerhet og hybrid krigføring stod sentralt i dette møtet. Komiteen viser også til at den britiske statsministeren Theresa May var invitert til sesjonen og innledet om britisk-nordisk samarbeid under sesjonens åpning. Utdelingen av Nordisk råds priser fant sted i Den Norske Opera & Ballett tirsdag 30. oktober. Komiteen trekker også frem at delegasjonen utarbeidet et eget presidentprogram for formannskapsåret for å bidra til et fortsatt bærekraftig og trygt Norden, med satsingsområdene helseteknologi og pasientsikkerhet, utdanning, inkludering og mobilitet, miljø og sikkerhet til havs og forsvar og sikkerhet.

Komiteen viser til at delegasjonen avholdt syv møter i rapporteringsperioden samt en studietur til Nordens hus i København. På det konstituerende møtet 19. oktober 2017 valgte delegasjonen Michael Tetzschner til leder og Martin Kolberg til nestleder og nominerte disse til henholdsvis president og visepresident i Nordisk råd for 2018.