Stortinget - Møte tirsdag den 22. oktober 2002 kl. 10

Dato: 22.10.2002

Formalia

Presidenten: Representantene Einar Holstad, Julie Christiansen, Ågot Valle, Silja Ekeland, Hans R. Kjærstad og Per Sandberg, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Nord-Trøndelag fylke, Jon Olav Alstad, har tatt sete.

Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Ursula Evje fra og med 22. oktober og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • 1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  • 2. Vararepresentanten, Harald Espelund, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Harald Espelund er til stede og vil ta sete.

Valg av settepresidenter

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges tre settepresidenter for Stortingets møter onsdag og torsdag – og anser det som vedtatt.

Presidenten ber om forslag på settepresidenter.

Hill-Marta Solberg (A): Jeg foreslår Kjell Engebretsen, Ranveig Frøiland og Oddbjørg Ausdal Starrfelt.

Presidenten: Kjell Engebretsen, Ranveig Frøiland og Oddbjørg Ausdal Starrfelt er foreslått som settepresidenter. – Andre forslag foreligger ikke, og Kjell Engebretsen, Ranveig Frøiland og Oddbjørg Ausdal Starrfelt anses enstemmig valgt som settepresidenter for Stortingets møter onsdag og torsdag.

Statsråd Svein Ludvigsen overbrakte 2 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Øystein Hedstrøm vil framsette et privat forslag.

Øystein Hedstrøm (FrP): På vegne av Lodve Solholm og meg selv har jeg den ære å fremsette et forslag om at hobbydyrkere som har gjennomført og bestått kurs i bruk av plantevernmidler, skal få autorisasjon.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.