Stortinget - Møte onsdag den 18. mars 2009 kl. 10

Dato: 18.03.2009

Formalia

Presidenten: Frå Arbeidarpartiets stortingsgruppe ligg det føre søknad om sjukepermisjon for representanten Karita Bekkemellem frå og med 18. mars og inntil vidare.

Presidenten gjer framlegg om at denne søknaden blir handsama straks og innvilga – og ser det som vedteke.

Frå første vararepresentant for Møre og Romsdal fylke, Svein Gjelseth, ligg det føre søknad om å bli friteken for å møte i Stortinget i tida frå og med 18. mars til og med 25. mars, under representanten Karita Bekkemellems permisjon, av velferdsgrunnar.

Presidenten gjer framlegg om at også denne søknaden blir handsama straks og innvilga – og ser det som vedteke.

Det blir gjort framlegg om at vararepresentantane Svein Gjelseth og Else-May Botten møter i permisjonstida – det er vedteke.

Else-May Botten er til stades og vil ta sete.

Representanten Line Henriette Holten Hjemdal vil setje fram eit representantforslag.

Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) [10:01:42]: På vegne av Hans Olav Syversen, Ingebrigt S. Sørfonn og meg selv fremmer jeg et representantforslag om en masterplan for reduksjon av nasjonale klimagassutslipp og oppfølging av klimaforliket.

Presidenten: Representanten May-Helen Molvær Grimstad vil setje fram eit representantforslag.

May-Helen Molvær Grimstad (KrF) [10:02:15]: Det er ei glede å setje fram eit Dokument nr. 8-forslag frå representantane Dagrun Eriksen, Ola T. Lånke, Line Henriette Holten Hjemdal, Bjørg Tørresdal og meg sjølv om eit styrkt og meir likeverdig kulturskuletilbod over heile landet.

Presidenten: Representanten Torbjørn Hansen vil setje fram eit representantforslag.

Torbjørn Hansen (H) [10:02:50]: På vegne av representantene Elisabeth Røbekk Nørve, Bent Høie og meg selv fremmer jeg forslag om å styrke forbrukerrettighetene til norske boligkjøpere.

Presidenten: Forslaga vil bli handsama etter reglementet.