Stortinget - Møte tirsdag den 11. mai 2010 kl. 10

Dato: 11.05.2010

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da skulle vi være klare til å votere over sakene på dagens kart.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.