Stortinget - Møte torsdag den 19. desember 2013 kl. 10

Dato: 19.12.2013

Dokument: (Innst. 94 S (2013–2014), jf. Prop. 4 S (2013–2014))

Sak nr. 1 [10:02:40]

Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 75/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012

Talarar

Votering i sak nr. 1

Gunnar Gundersen (H) [10:03:24]: (ordfører for saken): Jeg ber om ordet fordi tømmerforordningssaken som en enstemmig komité ønsker at vi slutter oss til, er viktig. Ulovlig hogst av tømmer er en stor utfordring i deler av verden. Det er viktig at EU tar et steg for å bekjempe det. Samtidig er det ingen utfordring i Norge, og derfor legger komiteen vekt på at vi får en behandling i Norge som ikke blir byråkratisk og påfører norsk skognæring ekstra kostnader. Vi er derfor enige om at vi deler opp oppfølgingen av dette ved at Miljødirektoratet tar den internasjonale oppfølgingen, og at Statens landbruksforvaltning tar oppfølgingen i Norge.

Jeg ville si dette for å understreke at dette faktisk er en ganske viktig internasjonal problemstilling som har store miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvenser i de land der det foregår. Det er veldig bra at EU har tatt det initiativet de har tatt.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 75 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.