Stortinget - Møte fredag den 5. juni 2015 kl. 9

Dato: 05.06.2015

Formalia

Presidenten: Representanten Linda C. Hofstad Helleland, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Representanten Snorre Serigstad Valen vil fremsette et representantforslag.

Snorre Serigstad Valen (SV) [09:01:05]: På vegne av representantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om profitt i offentlig finansierte velferdstjenester.

Presidenten: Representanten Torgeir Knag Fylkesnes vil fremsette et representantforslag.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [09:01:31]: På vegner av representantane Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Karin Andersen og meg sjølv vil eg fremje representantforslag om å stoppe stoppeklokkene og auke bemanninga i eldreomsorga.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1 og 2 behandles under ett.

– Det anses vedtatt.