Stortinget - Møte tirsdag den 29. mars 2016 kl. 12

Dato: 29.03.2016

Referatsaker

Sak nr. 12 [17:16:26]

Referat

 • 1.(199)

  Endringar i folketrygdlova (arbeidsavklaringspengar – bistand til å skaffe seg eller behalde arbeid) (Prop. 82 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(200)

  Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone (Meld. St. 21 (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(201)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Pål Farstad, Abid Q. Raja, Iselin Nybø, Terje Breivik og Sveinung Rotevatn om mål om nullutslipp for alle skipstyper innen 2030 (Dokument 8:71 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(202)

  Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999 (Prop. 71 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(203)

  Deltakelse i utbytteaksjeprogram og kapitalforhøyelse i Statoil ASA (Prop. 84 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6.(204)

  Endringar i barnelova m.m. (oppheving av tidsfristar i farskapssaker m.m.) (Prop. 85 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 7.(205)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe og Jenny Klinge om likeverdig tilgang til laboratorietjenester etter at Eus postdirektiv er innført og lørdagspost avviklet (Dokument 8:70 S (2015–2016))

 • 8.(206)

  Lov om endring av juridisk kjønn (Prop. 74 L (2015–2016))

 • 9.(207)

  Endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar) (Prop. 78 L (2015–2016))

 • 10.(208)

  Endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter og rabatter) (Prop. 83 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 7–10 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 11.(209)

  Årsrapport for 2015 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag (Dokument 14 (2015–2016))

 • 12.(210)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Michael Tetzschner, Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Øyvind Halleraker, Siri A. Meling og Anders B. Werp om utvidet ansvar for selskapers ansvar for korrupsjonshandlinger, tilføyelse til straffeloven § 389 (Dokument 8:67 L (2015–2016))

 • 13.(211)

  Lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget (Prop. 87 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 11–13 sendes justiskomiteen.

 • 14.(212)

  Endringar i opplæringslova (friare skoleval over fylkesgrenser, praksisbrevordning m.m.) (Prop. 72 L (2015–2016))

 • 15.(213)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Iselin Nybø om å styrke norsk tegnspråk og tegnspråk i skolen (Dokument 8:72 S (2015–2016))

 • 16.(214)

  Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs tilsyn, nasjonal vitnemålsportal mv.) (Prop. 81 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 14–16 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 17.(215)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Stein Erik Lauvås, Marianne Aasen og Ruth Grung om en kompetansereform for kommunene (Dokument 8:68 S (2015–2016))

 • 18.(216)

  Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.) (Prop. 76 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 17 og 18 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 19.(217)

  Endringar i valgloven (personval ved stortingsval, frist for godkjenning av førehandsstemmer mv.) (Prop. 73 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 20.(218)

  Noregs fiskeriavtalar for 2016 og fisket etter avtalane i 2014 og 2015 (Meld. St. 20 (2015–2016))

 • 21.(219)

  Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m. (Prop. 77 S (2015–2016))

 • 22.(220)

  Endringer i sjøloven mv. (opprydding og forenkling) (Prop. 80 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 20–22 sendes næringskomiteen.

 • 23.(221)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Rigmor Andersen Eide, Geir Sigbjørn Toskedal og Dag Sele om ny organisering av fergesamband gjennom etablering av statlig selskap (Dokument 8:69 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 24.(222)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016–2020) (Prop. 75 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 25.(223)

  Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder (Prop. 86 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 26.(224)

  Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost (Prop. 79 LS (2015–2016))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? Møtet er hevet.