Stortinget - Møte tirsdag den 21. februar 2017

Dato: 21.02.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 12 [16:10:04]

Referat

 • 1. (148) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven) (Lovvedtak 49 (2016–2017))

  • - er sanksjonert under 17. februar 2017

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (149) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Pål Farstad om varig vern mot petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (Dokument 8:42 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3. (150) Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018-2040 for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i Paris-avtalen (Dokument 8:48 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for finanskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4. (151) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Snorre Serigstad Valen og Kirsti Bergstø om profittfri barnehage (Dokument 8:43 S (2016–2017))

 • 5. (152) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande, Andre N. Skjelstad, Ola Elvestuen og Pål Farstad om Anno 2020 - Et krafttak for den immaterielle kulturarven (Dokument 8:46 S (2016–2017))

 • 6. (153) Endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år) (Prop. 58 L (2016–2017))

 • 7. (154) Endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir) (Prop. 62 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 4–7 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 8. (155) Endringer i straffeprosessloven og politiloven (utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten) (Prop. 61 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 9. (156) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) (Prop. 57 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 10. (157) Berekraftige byar og sterke distrikt (Meld. St. 18 (2016–2017))

 • 11. (158) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Jenny Klinge og Ivar Odnes om utredning av hvordan fordelingen av statlige arbeidsplasser påvirker regionale ulikheter (Dokument 8:44 S (2016–2017))

 • 12. (159) Endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte) (Prop. 59 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 10–12 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 13. (160) Endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil) (Prop. 60 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.