Stortinget - Møte tirsdag den 25. oktober 2016

Dato: 25.10.2016
President: Olemic Thommessen

Referatsaker

Sak nr. 5 [11:18:44]

Referat

 • 1. (37) Statsministerens kontor melder at

 • 1. lov om endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv) (Lovvedtak 1 (2016-2017))

 • - er sanksjonert under 21. oktober 2016

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (38) Prop. 1 S Tillegg 1 (2016-2017)) Endring av Prop. 1 S (2016-2017) under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene) Budsjettkapitlene i Prop. 1 S Tillegg 1 (2016-2017) foreslås fordelt på rammeområder og sendt de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. 1 S (2016-2017)

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3. (39) Endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.) (Prop. 7 L (2016-2017))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4. (40) Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital) (Prop. 9 L (2016-2017))

 • 5. (41) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om å avvikle norsk deltakelse i PISA-undersøkelsen (Dokument 8:12 S (2016-2017))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 6. (42) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for 2015 (Dokument 1 (2016-2017))

 • 7. (43) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget (Dokument 3:1 (2016-2017))

 • 8. (44) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2016

  Enst.: Nr. 6–8 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 9. (45) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Geir Pollestad og Kjersti Toppe om forbud mot import av gatehunder til Norge (Dokument 8:11 S (2016-2017))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 10. (46) Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.) (Prop. 8 L (2016-2017))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.