Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2018

Dato: 15.06.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representanten Cecilie Myrseth, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Representanten Freddy André Øvstegård vil fremsette et representantforslag.

Freddy André Øvstegård (SV) []: På vegne av representantene Solfrid Lerbrekk, Karin Andersen og meg selv har jeg gleden av å sette fram et representantforslag om å innføre autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil fremsette to representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg skal på vegner av stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Willfred Nordlund, Siv Mossleth, Nils T. Bjørke og meg sjølv fremja eit representantforslag om å hindra sentralisering av kontorstrukturen i Helseøkonomiforvaltninga, Helfo, og eit representantforslag frå representantane Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og meg sjølv om å evaluera omorganiseringa av Arkivverket og sikra regionale arkivtenester.

Presidenten: Representanten Sigbjørn Gjelsvik vil fremsette et representantforslag.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) []: Jeg vil på vegne av representanten Kjersti Toppe og meg selv legge fram forslag om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi.

Presidenten: Representanten Per Espen Stoknes vil fremsette et representantforslag.

Per Espen Stoknes (MDG) []: Jeg vil på denne min siste dag på Stortinget for denne gang fremme et forslag på vegne av 400 millioner laks og meg selv om en ekte miljøreform i oppdrettsindustrien – mens jeg også takker for god dialog og samarbeid med alle partier de siste sju månedene, og med ønske om en strålende sommer. «I’ll be back!» (Munterhet i salen.)

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag om nødvendig fortsetter utover kl. 16.00.