Stortinget - Møte torsdag den 16. november 2017

Dato: 16.11.2017
President: Olemic Thommessen

Voteringer

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:

Til Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. januar 2018–31. desember 2021 velges Aage Thor Falkanger.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.