Stortinget - Møte torsdag den 31. januar 2019

Dato: 31.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 9 [16:50:33]

Referat

  • 1. (157) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 2 (2018–2019))

  • 2. (158) Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 3 (2018–2019))

    Samr.: Nr. 1 og 2 vert lagde ved protokollen.

  • 3. (159) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen (Dokument 8:70 S (2018–2019))

    Samr.: Vert sendt energi- og miljøkomiteen som legg fram utkastet sitt til tilråding for utanriks- og forsvarskomiteen til uttale før innstilling vert gjeven.

  • 4. (160) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om eksport av norsk militært materiell til krigsområder (Dokument 8:71 S (2018–2019))

    Samr.: Vert sendt utanriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandla.

Ber nokon om ordet før møtet vert heva? – Møtet er heva.