Stortinget - Møte tirsdag den 10. mars 2020

Dato: 10.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Referatsaker

Sak nr. 5 [15:04:32]

Referat

 • 1. (191) Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser) (Lovvedtak 43 (2019–2020))

  2. – er sanksjonert under 6. mars 2020

  3. Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (192) Endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.) (Prop. 49 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 3. (193) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold og Geir Adelsten Iversen om et nytt jordvernmål for maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig innen 2026 (Dokument 8:84 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.