Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune, Siv Mossleth, Heidi Greni og Willfred Nordlund om et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Fylkeskommunene har ansvar for cirka 44 000 kilometer vei. Fylkene har vist seg å være gode veieiere etter at de overtok store deler av det statlige veinettet. Fylkene har innenfor sine rammer prioritert veibygging og vedlikehold høyt. Mye av veinettet som fylkene overtok, var i dårlig stand, med stort vedlikeholdsetterslep.

Fylkesveiene har over år fått et så omfattende vedlikeholdsetterslep at det er vanskelig å se for seg at det kan utbedres tilstrekkelig uten et større statlig bidrag. Flere rapporter om tilstanden til fylkesveinettet viser det samme bildet, at vedlikeholdsetterslepet har økt de siste årene på denne delen av veinettet. Flere analyser viser også at det er store forskjeller i kvalitet på veinettet fra fylke til fylke, og mellom fylkes- og riksveinettet. I rapporten Trafikksikkerhetsutviklingen 2017 vises det til at risikoen for å bli drept eller hardt skadd på fylkesveinettet er 67 prosent større enn på riksveinettet.

Forslagsstillerne viser til at Senterpartiet i flere alternative statsbudsjett har satt av økte rammer til fylkeskommunene. Det kunne gjort fylkene i bedre stand til å vedlikeholde fylkesveinettet. Forslagsstillerne ser også at regjeringen har endret inntektssystemet slik at noen fylker med mange kilometer fylkesvei har kommet dårligere ut.

I grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 skriver transportetatene at:

«Det er et betydelig forfall på fylkesvegnettet. Kostnaden knyttet til utbedring av kritisk infrastruktur som tunneler, broer og ferjekaier er så omfattende at transportetatene mener det bør vurderes et eget program for fornyelse av fylkesveier.»

Dette ble ikke prioritert av stortingsflertallet under behandlingen av NTP våren 2017.

Tunnelsikkerhetsdirektivet (2004/54/EC) som ble innført for fylkesveinettet i 2014, har også bidratt til at fylkeskommunenes utgifter til fylkesveinettet har økt.

Forslagsstillerne mener situasjonen er så alvorlig at det er behov for et statlig program for å øke vedlikeholdet på fylkeveiene i samarbeid med fylkene. Forslagsstillerne mener programmet kan innrettes som en tilskuddsordning der staten bevilger egne midler til formålet.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen utarbeide et program for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Programmet skal skissere en opptrappingsplan for fylkesveivedlikehold med forslag til finansieringsmodeller og organisering som skal gi økt vedlikehold og etterslepsreduksjon på fylkesveinettet.

10. april 2019

Bengt Fasteraune

Siv Mossleth

Heidi Greni

Willfred Nordlund