Europeisk ungdomsår i 2022

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om et europeisk ungdomsår i 2022.

Europakommisjonen la 14. oktober fram forslag til en beslutning om et europeisk ungdomsår i 2022. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å gi unge flere og bedre muligheter for framtida, jf. også omtale i Stortingets EU/EØS-nytt 20. oktober i år.

Kommisjonen forplikter seg –  i samarbeid med Europaparlamentet, medlemslandene, regionale og lokale myndigheter, berørte parter og ungdommene selv – å gjennomføre følgende tiltak:

  • Gi oppmerksomhet og støtte til den generasjonen som har ofret mest under pandemien, og å belyse hvordan den grønne og digitale omstillingen kan tilby de unge nye perspektiver og muligheter.
  • Oppmuntre alle ungdommer, særlig de som tilhører vanskeligstilte grupper og kommer fra utsatte områder, til å bli aktive medborgere og arbeide for positiv forandring.
  • Fremme de muligheter som EUs politikk gir ungdommer for å støtte deres personlige, sosiale og yrkesmessige utvikling. Europaåret for ungdom sammenfaller med gjennomføringen av NextGenerationEU, som skal gi sysselsettings- og utdanningsmuligheter av god kvalitet.
  • La seg inspirere av unges tiltak, visjoner og innsikt for ytterligere å styrke det felleseuropeiske prosjektet med hjelp av konferansen om Europas fremtid.

Kommisjonen arbeider nå med å utforme aktivitetsprogrammer, og alle berørte parter vil bli oppmuntret til levere inn ideer og forslag. Også ungdom utenfor EU kan delta, og Kommisjonen oppfordrer medlemslandene til å utnevne nasjonale koordinatorer som skal lede implementeringen av aktiviteter i eget land. Aktivitetene og arrangementene er ventet å starte i januar 2022.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Barne- og familiedepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 25.11.2021 09:28 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)634