2022 – det europeiske år for unge

Europakommisjonen har lagt frem forslaget om å gjøre 2022 til Europaåret for ungdom (European Year of Youth). Kommisjonen skriver i fremleggelsen at det overordnede målet med ungdomsåret er å øke innsatsen på alle nivåer for å hedre, støtte og engasjere ungdom i et post-pandemisk perspektiv. Forslaget må godkjennes av Rådet og Europaparlamentet, før det er planlagt å tre i kraft 1. januar 2022. Forslaget er merket som EØS-relevant. Europaåret for ungdom ble varslet i kommisjonspresident Ursula von der Leyens tale om unionens tilstand i september – hvor hun også varslet om et nytt Erasmus-lignende program for ungdom som faller utenfor (ALMA), som er ventet presentert i 2022.

Kommisjonen lanserte 14. oktober sitt forslag til å gjøre 2022 til Europaåret for ungdom (European Year of Youth), hvor målet er å gi unge flere og bedre muligheter i en fremtid, som er «grønnere, mere inkluderende og digital». Kommisjonen offentliggjorde samtidig sin siste EU-ungdomsrapport om implementeringen av EUs ungdomsstrategi, som gir en oversikt over europeisk ungdoms situasjon når det kommer til utdannelse, læring, sysselsetting, og deltakelse i det sivile- og politiske liv.

I det fremlagte forslaget forplikter Kommisjonen seg –  i samarbeid med Europaparlamentet, medlemslandene, regionale og lokale myndigheter, berørte parter og ungdommene selv – å gjennomføre følgende tiltak:

  • Gi oppmerksomhet og støtte til den generasjonen som har ofret mest under pandemien, og å belyse hvordan den grønne og digitale omstillingen kan tilby de unge nye perspektiver og muligheter.
  • Oppmuntre alle ungdommer, særlig de som tilhører vanskeligstilte grupper og kommer fra utsatte områder, til å bli aktive medborgere og arbeide for positiv forandring.
  • Fremme de muligheter som EUs politikk gir ungdommer for å støtte deres personlige, sosiale og yrkesmessige utvikling. Europaåret for ungdom sammenfaller med gjennomføringen av NextGenerationEU, som skal gi sysselsettings- og utdanningsmuligheter av god kvalitet.
  • La seg inspirere av unges tiltak, visjoner og innsikt for ytterligere å styrke det felleseuropeiske prosjektet med hjelp av konferansen om Europas fremtid.

Kommisjonen arbeider nå med å utforme aktivitetsprogrammer, og alle berørte parter vil bli oppmuntret til levere inn ideer og forslag. Også ungdom utenfor EU kan delta, og Kommisjonen oppfordrer medlemslandene til å utnevne nasjonale koordinatorer som skal lede implementeringen av aktiviteter i eget land. Aktivitetene og arrangementene er ventet å starte i januar 2022.

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen varslet i sin state of the union tale 15. september 2021 at Kommisjonen ville foreslå at 2022 ble Europaåret for ungdom: «Et år, der er viet til at værdsætte de unge, der har ofret så meget for andre. Og det er de unge, der skal styre debatten i forbindelse med konferencen om Europas fremtid. Det er deres fremtid, og det skal være deres konference». I talen varslet von der Leyen at det også ville bli presentert et nytt Erasmus-lignende program for ungdom som faller utenfor, ved å gi ungdommene mulighet til å få arbeidserfaring i et annet medlemsland for en periode: «Vi skal støtte dem, som ikke bliver fanget af sikkerhedsnettet. Dem, som ikke har noget job. Dem, som ikke er under uddannelse. Dem vil vi tilbyde et nyt program — ALMA». ALMA står for Aim, Learn, Master, Achieve.

Da Kommisjonen presenterte arbeidsprogrammet for 2022 i går, var som ventet både ungdomsåret og ALMA blant de nye initiativene.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 20.10.2021 12:33