Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden sørge for at tallgrunnlaget for figur 1 A og B, 2 A og B, 7 A og B, 8 A og B og ikke minst 20 A og B blir tilgjengelig for Stortinget og at dette oversendes i excelformat?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Rv. 282 Holmenbrua er omkjøringsvei for E18 og adkomsten til Drammen havn. I NTP 2022-2033 er det prosjektert med å opprettholde ringveissystemet på Rv. 282 ved å erstatte den gamle elendige Holmenbrua, hvor staten har ansvaret for trygg framkommelighet, med ny bru. Regjeringens forutsetning om lokalpolitisk enighet om bompengefinansiering har ikke støtte i Drammen kommunestyre, da det vil innebære en bomring.
  Vil regjeringen gå mot statlig finansiering av Holmenbrua dersom kommunestyret ikke går inn for delvis bomfinansiering?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Aftenposten kan i dag, 10.5.21, melde at sentrale ledere i det spanske entreprenørselskapet Acciona, som også har store prosjekter gående i Norge, er dømt for bedrageri.
  Hva vil statsråden foreta seg for at dette selskapet blir gjennomgått før nye kontrakter inngås med dette selskapet i Norge, og hva slags rutiner har norske myndigheter for å granske slike store selskapers mulige, ulovlige metoder for bestikkelser, hvitvasking og lignende forhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til olje- og energiministeren

  NVE kan ikke ha hatt hjemmel til å innvilge konsesjon til vindkraftverk i et LNF-område, uten at regionale og statlige fagetater har hatt anledning til innsigelser mot slik endring av planstatus, slik som på Haramsfjellet. Når statsråden i sitt svar til meg 22.4.21 sier at innsigelser "retter seg mot søknader om konsesjon" må dette å være i strid med energilovens § 2-1, 7. ledd.
  Mener virkelig ikke statsråden at denne knytter innsigelser til "behandling av søknader om konsesjon", altså til departementets ansvar og ikke søkerens?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Det vises til pågående reguleringsplan for hyttebygging i et sårbart område ved Holdeskaret i Hemsedal kommune. Dette er i nærheten av Nordfjella, hvor villreinstammen skal gjenoppbygges etter utskytingen som følge av skrantesyke. Det foreligger ingen konsekvensutredning av hvilke implikasjoner en storstilt utbygging i dette området vil ha for villreinstammen.
  Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at kommunene, i tilstrekkelig grad, sørger for at situasjonen for villreinstammen i Nordfjella blir ivaretatt på en god måte?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle