Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn åtte representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Senterpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  I anledning kvinnedagen vil jeg gjerne høre hva som er statsrådens hovedprioriteringer for å sikre at alle kvinner i Norge har trygge og gode hverdager. Så langt i år har et tosifret antall kvinner blitt drept av sin partner og langt flere lever i utrygge forhold, og blir utsatt for seksuell trakassering. Krisesentrene har veldig varierende tilbud og ofte for dårlige hus og få ansatte. Vi ser at kvinner utsettes for vold selv om de har voldsalarm. Hvilke grep tas nå for å følge opp dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

  Hvilke konsekvenser mener statsråden det vil få dersom ESA konkluderer med at den samlede direktetildelingen av Østlandet 1 og 2 er i strid med EØS-avtalen, og kan statsråden gi Stortinget en grundig oppdatering på hvordan dialogen med ESA har vært om denne saken de siste månedene, inkludert møter og svar som gis til ESA nå i februar?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til justis- og beredskapsministeren

  På bakgrunn av partnerdrapsutvalgets rapport i 2020, ble det høsten 2021 vedtatt å opprette en partnerdrapskommisjon. Denne ble lovet i løpet av 2023. Partnerdrapskommisjonen er fortsatt ikke opprettet og det er ikke oppnevnt medlemmer til denne. Hvor langt har arbeidet med opprettelsen av kommisjonen kommet og når kan vi forvente at en partnerdrapskommisjon vil kunne starte sitt arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til klima- og miljøministeren

  Hva vil Klima- og miljøministeren gjøre for å snu den langvarige negative trenden i omfanget av barn og unges utelek, herunder lek i skog og naturområder?
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

  I sykehustalen kom helseministeren med lovnader om at pasienter innenfor rusomsorg og psykisk helse skulle prioriteres. Knapt to uker etterpå kom nyheten om at Helse Førde legger ned Tronvik, et behandlingstilbud for rusmiddelavhengige som har eksistert i 70 år. Det gjør de på grunn av økonomi. Anbudet til Helse Sør-Øst legger opp til en reduksjon i døgnbehandling for ruspasienter på nesten 20 pst. Samtidig skal oppholdene være kortere. Mener statsråden at nedbyggingen som skjer nå, er å prioritere pasienter med rusmiddelavhengighet?
Se alle