Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  I klimameldinga henviser regjeringa til SVV sin Håndbok V712 når det gjelder samfunnsøkonomisk analyser. «Klimagassutsleppa frå det direkte arealbeslaget ved samferdselstiltaket (til dømes det arealet som går med til å byggje ein ny veg) inngår i dei prissette konsekvensane i analysen», står det. Det er antatt kvotepris for utslipp over tid som benyttes.
  Kan statsråden opplyse om hvordan karbonutslippet konkret prissettes for et veiprosjekt, og syns han nåværende metodikk er tilfredstillende?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  CAF og Alstom Transport er prekvalifisert for tilbud på nye lokaltog til Norske tog. CAF skal utvide og drive forstadsbanen, Jerusalem Light Rail (JRL) som knytter de ulovlige israelske bosettingene sammen med Vest-Jerusalem. Utvidelsene skjer på okkupert palestinsk land, i strid med folkeretten. Alstom Transport er i FNs database over selskaper som er involvert i forretninger som bidrar til å opprettholde de ulovlige israelske bosettingene.
  Vil statsråden bidra til at disse selskapene er uaktuelle som leverandører til Norske tog?
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  ?Kristiansund og Molde sykehus er i en veldig krevende situasjon for å sikre rekruttering og fagkompetanse inntil nytt sykehus kan tas i bruk. Har helseforetakets ledelse planer og faglige ressurser for å gjennomføre denne omstillinga på en faglig forsvarlig måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Mange av de største tunnelprosjektene her i landet gir betydelige mengder overskuddsstein som det er vanskelig og kostbart å få anvendt på miljømessig bra måte. Samtidig har Danmark stort behov for stein til å sikre kysten mot erosjon og sandflukt under vann. For dem er det også viktig restaureringsprosjekt for å få tilbake viktige kysthabitater, for mye stein er fjernet til kommersiell bruk.
  Hva er statsrådens vurdering av dette, og vil han ta kontakt med den danske regjering med tanke på mulig overføring av overskuddsstein dit?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hva vil statsråden gjøre for å hindre at intern uenighet i Nav om hvorvidt en person er ferdig avklart til trygd eller ikke, rammer søkere til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd på en urimelig måte, i strid med folketrygdlovens formålsparagraf, som blant annet sier at folketrygden skal gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt ved sykdom, skade og uførhet?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle