Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn åtte representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Senterpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Den nærmeste naboeiendommen til Utøykaia, der fjerde-, femte- og sjette generasjon av en familie bor, har etter bygging av minnesmerket, veier og kaianlegg, av offentlig godkjent takstmann fått verdivurdert eiendommen til halvparten av førverdi.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre familien kompensasjon for dette?
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

  Mange familier med barn med alvorlig sykdom eller nedsatt funksjonsevne opplever at det er utfordrende å forholde seg til hjelpesystemet. De forteller om en evig kamp for å få de rettighetene de har krav på, og at de bruker mye tid og ressurser for å få riktige tjenester til barna sine. Derfor lovfestet Solberg-regjeringen retten til barnekoordinator, slik at dette skulle bli lettere på tvers av tjenester. Hvordan sikrer statsråden at kommunene er forberedt på ikrafttredelsen av den lovfestede retten til barnekoordinator?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Det er besluttet at gaveforsterkningsordninga skal avvikles og at de 70 millionene som har gått til denne posten skal fordeles etter tippenøkkelen.
  Hvilken effekt vil dette få når det gjelder fordeling mellom idrett og kultur?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

  Hva vil helseministeren gjøre for at helseforetakene i større grad følger opp tilsynssaker i psyskisk helsevern, og hva tenker statsråden om kritikken i tilsynssakene mot sykehuset Øsftold?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Bruflot (H) til samferdselsministeren

  Hva vil statsråden gjøre for at det kan skaffes tilstrekkelig finansiering til at hovedentreprisene på Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss kan starte opp i 2024, slik Nye Veier legger til grunn? Nye Veier arbeider i den forbindelse etter en plan med vedtak av Utbyggingsavtale i 2023, vil statsråden legge til rette for at denne tidsplanen kan oppfylles?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle