Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Kan personer som mottar sosialhjelp fra NAV å få trekk i denne ytelsen dersom de mottar penger i fødselsdagsgave overført via Vipps inn på bankkonto?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til utenriksministeren

  Hva visste norske myndigheter om muligheten for at norske IS-medlemmer kunne straffeforfølges i Syria og hva ble gjort for å undersøke dette før den norske IS-kvinnen ble hentet hjem?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Hvilke grep vil statsråden ta for å opprettholde flystrekningene som Widerøe nå vil legge ned, siden avgiftsendringene gjennom Avinor ikke er tilstrekkelig, og kan han i den forbindelse vurdere ulike grep for å differensiere terminalavgiftene?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til forsvarsministeren

  Regjeringen har i Prop. 1 S (2018–2019) foreslått at nye stridsvogner til Hæren anskaffes med leveranse fra 2025.
  Kan statsråden redegjøre for om regjeringen ønsker en åpen konkurranse om Norges fremtidige stridsvognkapasitet, slik at Norge også får gode industrisamarbeidsavtaler eller kan statsråden sikre slike industrisamarbeidsavtaler ved direkteanskaffelse?
 • Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Oslo–Bergen med tog på fire timer er mulig! Med tanke på at flytrafikken mellom Oslo og Bergen er på topp 10-lista over de mest trafikkerte flystrekningene i Europa, er det en svært god idé å satse på Bergensbanen. Gjeldende NTP forutsetter oppstart av Ringeriksbanen i 2021 med ferdigstillelse i 2028. Det vil gi de reisende én times innsparing mellom Oslo og Hønefoss, og med det også én time spart til Bergen. I den andre enden av Bergensbanen er traseen rasfarlig. Vei og bane trenger utbedring. Det er alternativ K5 som nå planlegges. Innsparing i reisetid vil utgjøre godt 40 minutter. Her er det kun planlegging av strekningen Arna–Stanghelle som er i gang, men det ligger ingen bestilling inne hos Statens vegvesen på å fortsette planleggingen av resten av strekningen Stanghelle–Voss. Hva ønsker regjeringen å gjøre for at toget blir et reelt alternativ til fly mellom Oslo og Bergen med reisetid på fire timer?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle