Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Nav melder om kraftig nedgang i mottakere av arbeidsavklaringspenger etter innstrammingene fra 2018. Interne varslinger i Nav tyder på at innstramminger (også i forlengelse etter§ 11-lO)alt hadde foregått internt i etaten før Stortinget gjorde sitt vedtak, men uten at Stortinget kjente til det.
  Vil statsråden ta et snarlig initiativ til å vurdere om den dramatiske nedgangen i antall personer på AAP, herunder på unntak etter§ 11-12, 2. ledd, kan ha sammenheng med at lovendringene har fått en sterkere virkning enn forutsatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til utenriksministeren

  Hva vil Regjeringen bidra med for å hjelpe flyktningene i flyktningeleirene i Libanon etter uværet som har rammet de siste dagene?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap offentliggjorde 2. januar 2019 at 39 personer omkom i brann i 2018, en økning fra 2017 med 13 ofre. I tillegg kommer samfunnsmessige tap i form av materielle skader. Forebygging krever at man på solid faglig grunnlag kan avdekke direkte og bakenforliggende årsaker.
  Er beredskapsministeren i gang med å utrede behovet for en fast brannkommisjon, og når kan Stortinget i så fall vente å få seg forelagt et forslag om å opprette en slik kommisjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Jeg viser til statsrådens svar nr. 569/2018. Spørsmålet gikk på kommunenivå, svaret er på fylkesnivå.
  Kan statsråden legge fram oversikt som viser antall statlig ansatte i arbeids- og velferdsetaten fordelt på kommunenivå og hhv. kommunale/statlige NAV-kontor og spesialavd./fylkeskontor per. 1. januar 2016 og 1. januar 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Skrantesjuke (CWD), er en alvorlig trussel mot norske hjorteviltstammer. Etter at villreinbestanden i Nordfjella ble skutt ut, er det reist faglig kritikk ved ikke å innføre generelt beiteforbud eller forbud mot beiting av sau fra fjerne besetninger og/eller forbud mot saltsteiner for sau.
  Hva vil statsråden gjøre før kommende beitesesong som kan hindre passiv smitte gjennom sau, og hva vil statsråden initiere av forskning på sau som biologisk smittebærer og forholdet mellom skrapesjuke/skrantesjuke?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle