Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Tinn kommune har store problemer med å etablere og sikre arealer for næringsformål eller offentlige utbyggingsformål i Rjukan pga. rasfare fra de bratte fjellene rundt.
  Har regjeringen midler for å støtte rassikring i viktige utbyggingsområder for kommuner med slik vanskelig topografi som Tinn, og hvis ikke, vil statsråden ta initiativ til at en slik støttemulighet opprettes?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvordan er folketrygdlovens krav om meldeplikt i § 11-10 å forstå for personer som søker arbeidsavklaringspenger - gjelder meldeplikten fra og med det tidspunktet søknaden leveres, eller gjelder den først fra det tidspunktet vedkommende får beskjed om at arbeidsavklaringspenger er innvilget, og hvilket ansvar har Nav selv for å gi søkere til arbeidsavklaringspenger rett informasjon om når meldeplikten inntrer?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  En eldre bjørnebinne med melk i spenene ble nylig skutt under lisensjakt i Engerdal kommune i Hedmark.En må regne med at denne binna hadde unger med seg da den ble skutt. I tidligere vedtak om lisensfelleing fra Miljødirektoratet ble det eksplisitt unntatt binner med unger. Kjenner statsråden til dette forholdet, og har det i nevnte tilfelle skjedd en glipp eller er det som følge av en endret politikk fra myndighetenes og statsrådens side?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Utbedring av Drammen stasjon er del av statens Inter-City-satsing og krever at (deler av) dagens bybru, hovedåre for kollektiv, gange og sykkel mellom Strømsø og Bragernes, rives. Før Buskerudbypakke 2 (BB2)falt, var det enighet om å bygge ny bru. Uten BB2 står nå mange statlige og lokale prosjekter uten finansiering. Bystyret ønsker billigere løsninger. BaneNor sier nei til ny vurdering av bybrua og krever at kommunen betaler for prosjektkostnader. Kan og vil statsråden bidra med penger til å finne gode alternative løsninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Statsråden svarte meg på et spørsmål 17.12.18 om framdriften for oppfølging av stortingets vedtak 20.12.17 om en miljøbonus for Kystruten at en måtte bruke "tilstrekkeleg tid til å gjere ei forsvarleg vurdering av føresetnadane, slik at ein unngår å setje dei inngåtte avtalane eller vedtaket frå ESA i fare. Endeleg avklaring vil kome når desse vurderingane er gjorde".
  Når det ennå ikke er noen ordning på plass, snart to år seinere, vil mange kalle dette tenering. Når vil statsråden legge fram et forslag?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle