Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og beredskapsministeren

  Vil andelen av årets kvote med overføringsflyktninger som ikke fylles opp på grunn av korona-situasjonen overføres til neste år?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Statsråden har signalisert at han nå jobber med et nytt nasjonalt regelverk som skal gi kommunene det verktøyet de trenger for å regulere utleie av el-sparkesykler bedre. Stadig flere ulykker og andre problemer med slike sykler viser at behovet for et slikt nasjonalt regelverk er skrikende stort. Samtidig står flere bykommuner ganske hjelpeløse i sitt virkemiddelapparat.
  Når kan statsråden love at et regelverk/forskrifter er på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  I Aftenposten 20.6.20, uttaler statsråden om jernbaneanbudene at «de tre første pakkene har ført til 12 mrd. kroner i innsparing». Statsråden sammenlikner summene for anbudsvinnerne med summene for direktetildeling til NSB/Vy historisk, og ikke i forhold til hva Vy kunne kjøre strekningene for i framtida.
  Kan statsråden dokumentere de 12 mrd. når dette forholdet tas med, og fratrukket utgiftene til reformen, nye lederlønninger, utbyttekravet til Vy og alle utgiftene som Vy tidligere hadde, som tilbyderne nå ikke har?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til olje- og energiministeren

  I et skriv til OED 17. juni om vindkraftprosjektet Skorveheia skriver direktør Kjetil Lund i NVE at «blinkende hinderlys er en vesentlig visuell miljøbelastning for folk» og videre at «vår vurdering er at Skorveheia og Faurefjellet vindkraftverk ikke bør realiseres dersom et slik system (radarstyrt, min anmerkn.) ikke er mulig».
  Mener statsråden det er mulig å innstalere radarstyrte lys som NVE har krevd ved godkjenning av MTA-planen og som Lund viser til i brevet, og dersom dette ikke er mulig, er hun da enig med NVEs konklusjon i brev av 17 juni?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  I skrivet fra Samferdselsdepartementet av 4.8.20 til Statens Vegvesen om godkjenning av rammen for KVU E134 i Lier står det: "Viser til brevet av 12. mai med forslag til KVU-estimat for kommunedelplan for E134 Dagslett-Linnes. Samferdselsdepartementet godkjenner KVU-estimatet for kommunedelplan for E134
  Dagslett-Linnes på 3 800 mill. 2020-kr. Departementet ber samtidig om at Statens vegvesen skal utrede alle aktuelle alternativ før en beslutning tas".
  Er det en glipp at det står Dagslett - Linnes og ikke Dagslett - E18?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle