Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  I et svar på et skriftlig spørsmål til meg den 19.11.18 avslutter statsråden med å legge til: "Jeg vil til slutt også trekke frem at Klima- og miljødepartementet jobber med å følge opp Stortingets bestilling om en handlingsplan for sjøfugler. Oppdraget er gitt til Miljødirektoratet, som innen sommeren i 2019 vil levere forslag til en handlingsplan". Jeg har ikke registrert at den er lagt fram, tre og et halvt år etter stortingsvedtaket.
  Når vil den komme?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) til finansministeren

  Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten blant annet med begrunnelse av at den skal bli mer effektiv. De seks kommunene i Hallingdal slo skatteoppkrevingskontorene sine sammen i 2005. Da var det tilsammen 12 årsverk. I 2019 jobber det 6 årsverk ved kontoret. Innkrevingsprosenten er hele 98 pst.
  Kan statsråden garantere at ved en ev. statlig innkreving vil innkrevingsprosenten i Hallingdal opprettholdes og ev. økes, og hva anser statsråden kan være ytterligere effektiviseringsgevinst?
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Det er bra at Klima- og miljødepartementet jobber med helhetlige forvaltningsplaner for natur som en oppfølging av naturmangfoldmeldinga og Granavolden-plattforma. Men samtidig registrerer miljøbevegelsen og de som er opptatt av naturmangfold og bekymret for nedbygging av norsk natur og tap av arter, at regjeringa tar grep som klart går feil vei. Det er nok å nevne liberalisering av utbyggingssaker, overføring av såkalte høstbare viltarter fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet og nå sist forslaget fra Miljødirektoratet, spesielt mht. forskrifter for skadefelling. Om de skulle bli vedtatt, vil det gi mange arter mindre beskyttelse, ikke mer. Ser statsråden den åpenbare motsetningen mellom gode uttalte og skrevne intensjoner i naturmangfoldloven og Naturpanelets advarsler på den ene siden og regjeringas nevnte forvaltningsgrep på den andre?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og innvandringsministeren

  Vi kunne i helgen lese i Aftenposten om småbarnsmor som har fått utvisningsvedtak.
  Er innvandringsministeren enig i at utvisning i denne saken fremstå helt urimelig, og vil han ta grep for å rydde opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til næringsministeren

  EU har inngått handelsavtale med Mercosur-landene (Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay). Denne avtalen er offentliggjort før partene har gjennomgått den endelig juridisk og teknisk.
  Når vil statsråden på tilsvarende måte offentliggjøre den avtalen som EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) ble enige om 23. august 2019 med Mercosur-landene om utkast til en frihandelsavtale?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle