Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og innvandringsministeren

  Betyr Granavolden-erklæringens omtale av asylsøkere og flyktninger at tallet på 3 000 kvoteflyktninger er et årlig totaltall for hvor mange som får opphold etter asylsøknad, EU-relokalisering og kvoteflyktninger, hvis nei, hva er da «taket» som henvises til?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  I Dokument 15:24 (2018-2019)svarer statsråden 10. oktober 2018 at uføretrygd kan innvilges, også ved ME-diagnose/andre utmattelsesdiagnoser, selv der inntektsevnen har vært nedsatt kun en kort periode. Tilbakemeldinger fra brukere og brukerorganisasjoner forteller en litt annen historie.
  Kan statsråden si hvor stor andel av søknader om uføretrygd basert på slike diagnoser, som avslås fordi det ikke er gått sju år, og hvor stor andel som innvilges etter kortere periode etter individuell vurdering?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Kommunal Rapport viste 28. mars 2019 til økte sosialhjelpsutgifter som direkte følge av innstramminger i reglene for arbeidsavklaring. Politisk ledelse i arbeids- og sosialdepartementet sier der at kommunene skal kompenseres. Dette ble kontant avvist av kommunalministeren i Stortingets spørretime 10. april 2019. Det er åpenbart behov for en oppklaring av hva som egentlig er regjeringens politikk.
  Vil kommunene bli kompensert for økte sosialhjelpsutgifter, og hvis ja, når og på hvilken måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Vil statsråden sørge for at KVU-en som nå skal utarbeides for vegløsninger øst for Oslo også vil se trafikkutviklingen i en større geografisk og samfunnsmessig sammenheng, der alternative transportformer som jernbane og båt også inkluderes, og ikke bare biltrafikk på veg?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og innvandringsministeren

  UDI har gitt beskjed om at de ikke skal forlenge avtalen om drift av Hvalsmoen transittmottak. Mottaket skal legges ned, verdifull kompetanse og fleksibilitet forsvinner. Samtidig inngås ny avtale med Kaspar transittmottak.
  Hva er begrunnelsen for å avslutte avtalen med Hvalsmoen, hvor stor er innsparingen som følge av dette, er det vurdert alternative løsninger for en mest mulig effektiv samlet mottakskapasitet og er den mest mulig effektive løsningen valgt?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle