Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dersom aksjerabatten i formuesskatten settes til 100 pst. (det samme som at formuesskatt på «arbeidende kapital» fjernes), hva er provenyeffekten av dette og hvor mye vil innbetalt skatt reduseres i året i kroner for de 1000 rikeste i Norge, den desilen med høyest formue i Norge, for den persentilen med høyest formue i Norge, og for den promilleandelen med høyest formue i Norge, laveste 80 prosent, og hva vil medianreduksjonen i innbetalt skatt være innad i de respektive gruppene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden sikre at koronakommisjonen granskar kva som skjedde da helsemyndigheitene i fleire veker sa nei til å koronateste sjukeheimspasientar med atypiske symptom og om dette har ført til unødige dødsfall, og kan statsråden forsikre om at det ikkje var mangel på testutstyr som gjorde at det ikkje blei opna for utvida testing av eldre før i midten av mai, då dei verste utbrota på sjukeheimane var over og meir enn 130 eldre var døde?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Hvor mye må selskapsskatten øke i prosentpoeng for å dekke opp for provenytapet ved fjerning av formuesskatten og hvordan vil det slå ut på norsk næringslivs konkurransekraft og grad av overskuddsflytting fra multinasjonale selskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Hvilke juridiske vurderinger er gjort av KD som har ført til konklusjonen at: “Innføring av ny nasjonal inntaksordning, kan fastsettes av Kunnskapsdepartementet gjennom endret forskrift til opplæringsloven. Og så lenge det ikke dreier seg om en lovendring, er det ikke noe krav om å involvere stortinget i beslutningsprosessen”, og vil denne juridiske vurderingen bli offentlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Vil regjeringen nå tydeliggjøre for tjenestene at pårørendes behov må ivaretas, og vil regjeringen kontrollere at dette faktisk skjer?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle