Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til næringsministeren

  Hva vil statsråden gjøre for at handelsstanden øker inntektene sine og vil regjeringen sørge for å la de kommunene, som selv ønsker å holde åpent i de mest travle sommermånedene, ha søndagsåpent uten overkjøring fra staten?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Parallelt med økning i antall elbiler har det oppstått en rekke selskaper som tilbyr "pakker" med ladepunkt, strøm og drift av privat ladeinfrastruktur. Flere leverandører er useriøse, tar økende og urimelig egenandel og/eller sier opp avtalen uten varsel. Folk opplever at de plutselig er uten lademulighet, de vet ikke om investering i ladepunkt kan brukes av ny leverandør eller opplever at strømregningen for elbil blir urimelig høy. Overlater statsråden dette til markedet eller hvilke tiltak vil bli tatt for å regulere markedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  NVE varsler den 23. juni lengre behandlingstid for nettkonsesjoner og at forsyningssikkerhet prioriteres, mens tilknytning for ny industri kommer bak i køen. Dette står i kontrast til svar på spørsmål 15:1607 fra mars i år, der statsråden uttaler: «Jeg mener at vi må ha et klart mål om at tilgangen på kraft og flaskehalser i nettet vårt ikke skal være til hinder for næringsutvikling.» Bergenregionen er spesielt rammet. Hvorfor har ikke statsråden bygget opp kapasitet i NVE til å møte det grønne skifte og sikre tilgang til strøm?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Kompetansen til Klinikk for Krisepsykologi er utviklet gjennom kombinasjon av klinisk arbeid med krise- og traumerammede som rammes av hverdagslidelser eller større katastrofehendelser og praksisnær forskning. Denne unike kompetansen er i ferd med å forvitre fordi spesialistene nærmer seg pensjonsalder og de får ikke nye driftshjemler som sikrer rekruttering av yngre kliniske spesialister. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kompetansen ikke forvitrer og at driftshjemler kan målrettes ut fra regionale/nasjonale prioriteringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Synes helse- og omsorgsministeren at det er rimelig og verdig at eldre pasientar må oppleve å ligge på golvet i taxi under transport til sjukehus, kan statsråden informere om kontraktsbrot hos Christiania Taxi sidan dei tok over pasientkøyring på Voss, og vil statsråden kreve ein ekstern gjennomgang av pasientreiseordninga i regi av Helse Bergen og sørge for at kontrakten med Christiania taxi ikkje blir avslutta og ikkje blir forlenga?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle