Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til landbruks- og matministeren

  Et godt Mattilsyn er avgjørende for helse, dyrevelferd og næringsliv. Kompetansen, veiledningen og tilsynet må derfor være til stede i hele landet. Mer reising, nye matvaner, klimaendringer, nye arter og forventninger om vekst spesielt innen havbruk gir nye utfordringer til Mattilsynet. Samtidig ser vi av årsberetningen at samlet bevilgning har gått ned fra 2017 til 2018, og vi får bekymringsmeldinger om at avdelingskontor blir redusert.
  Mener ministeren det er faglig forsvarlig å fortsette med ABE kutt av Mattilsynet?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Mener statsråden at regionale sparebanker bør reguleres som systemviktige foretak, og ser statsråden at slike krav kan gjøre sparebankene mindre konkurransedyktige i bedriftsmarkedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Soldatundersøkelsen for 2018 viser en nedgang i kunnskapsnivå, holdninger og hvor mange som har fått trening i krigens folkerett blant soldater i Forsvaret.
  Hvordan stiller forsvarsministeren seg til resultatene fra undersøkelsen, hva mener statsråden er årsakene til den negative utviklingen, og hvilke konkrete tiltak vil bli satt i verk for å øke kunnskapsnivået om krigens folkerett i Forsvaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Vil helseministeren revurdere sine uttalelser om kvaliteten på fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal, etter at det kom frem at klinikksjefen feilinformerte styret?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Mener helseministeren at outsourcing er den riktige måten å organisere renholdstjenestene ved sykehus på, og hva forventer Helse Møre og Romsdal HF å spare på outsourcing nå som det stilles krav om virksomhetsoverdragelse?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle