Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Møre og Romsdal.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (3), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Roger Magne Osen (A) til olje- og energiministeren

  I pågående omklassifiserings- og salgsprosess av Statnetts 132 kV-nett er det flere som har meldt interesse for å kjøpe i Møre og Romsdal.
  Hvilke kriterier har overordnede myndigheter som NVE og OED bedt Statnett vektlegge ved salg av 132kV-nettet, og har politiske myndigheter, primært OED, gitt føringer for at man ønsker bare ett regionalt nettselskap i Møre og Romsdal, slik Statnett som selger av 132kV-nettet, nå argumenterer for?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til olje- og energiministeren

  Jeg er opptatt av hvordan staten som eier av ulike selskap utøver sin samfunnsrolle sammen med andre folkevalgte organer – kommuner og fylkeskommuner. I saken om omklassifisering, salg og ny konsesjon av 132kV-nettet på Vestlandet kan Statnett velge mellom flere mulige løsninger.
  Hvordan har OED sikret seg at Statnett oppfyller samfunnsoppdraget når det er flere som er interessert i å kjøpe anleggene, og hvilke lover legges til grunn ved salg/avhending av offentlig eiendom der det er flere mulige kjøpere?
 • Skriftlig spørsmål fra Roger Magne Osen (A) til digitaliseringsministeren

  Vår samfunnsoppbygging med verdiskaping og bosetning langs vårt vidstrakte land er krevende for full bredbåndsutbygging. Kostnader med utbygging til de som ennå ikke har tilgang er vesentlige høyere enn hva som tjenes igjen med dagens støtteregime.
  Ser ministeren at det er behov for ytterligere tiltak utover dagens ordning for å sikre utbygging til områder med svært liten kommersiell interesse, og hvilke tiltak ser i tilfelle ministeren det nødvendig å sette inn for å sikre at alle får tilbud over hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Det vises til statsrådens svar på mitt spørsmål 196/2019. Det vises i svaret til muligheten for å sette barnebidrag på sperret konto i tilfeller hvor en forelder opplever at barnet blir bortført til et annet land.
  Må det foreligge dom eller er det tilstrekkelig at det er tatt ut tiltale i en slik type sak, i hvor høy andel av sakene benyttes muligheten til å sette penger på sperret konto, hvem eier den sperrede kontoen og i hvilket land opprettes den?»
 • Skriftlig spørsmål fra Roger Magne Osen (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Norge har ambisjon om å bli verdens fremste sjømatnasjon. Men havbruksbransjen opplever at saksbehandlingsressursene ikke står i stil med det behovet bransjen har for en effektiv forvaltning av sine konsesjoner og tillatelser. Lange køer og dermed lang saksbehandlingstid medfører ineffektivitet og resulterer ofte i at produksjonene ikke kan optimaliseres.
  Hva gjør statsråden for at blant annet Fiskeridirektoratet blir rigget for fremtidig ønsket vekst?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle