Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn åtte representanter fra Møre og Romsdal.

Representantene er fordelt på følgende partier: Fremskrittspartiet (2), Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2), Høyre (1) og Sosialistisk venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til forsvarsministeren

  Har statsråden tillit til at Forsvarets ledelse er egnet til å ivareta personellforvaltningen og trygge arbeidsforholdene for de tjenestegjørende og ansatte i organisasjonen, etter at NRK har avslørt at en tidligere straffedømt Major har blitt beordret til NATO tjeneste i Tyskland selv om dette bryter med Forsvarets eget regelverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til klima- og miljøministeren

  Miljødirektoratet er blitt bedt om å utrgreie eit system for flytende biodrivstoff utover omsetningskravet. Eit slikt system er avgjerende for å realisere raske utsleppskutt i bygg, anlegg og transportsektoren. Miljødirektoratet har imidlertid i sitt svar ikkje foreslått noko system, men i staden konkludert med at en forskriftsfesting av rapportering er juridisk vanskeleg. Vil klima- og miljøministeren be om at Miljødirektoratet gjer eit nytt forsøk på å svare på oppgåva, slik at ei løysing kan settast i verk snarest?
 • Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til klima- og miljøministeren

  Vindkraftverk vert oftast plassert i naturområde som også er tilsigsområder for vassdrag og drikkevatn. Turbinar er utsette for erosjon og slitasje, men blir det stilt krav om dokumentasjon av innhaldet i overflatebehandlinga, kva denne kan innehalde, og vil det i nye konsesjonshandsaminger bli stilt krav om ROS analyser for å vurdere risiko for drikkevatn og miljø , samt stilt krav til beredskap for forureining og kostnadsdekking i samband med utslepp ?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Kan samferdselsministeren leggje fram kva planleggingsmidlar framvist i kr og personalresursar framvist i ant personar, som Statens vegvesen region midt har forbrukt til prosjekt i Møre og Romsdal sidan 2011 og fram til i dag, fordelt pr år og pr prosjekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Kan samferdselsministeren forklare kvifor Statens vegvesen region midt har forsøkt å framstille kostnadsnivået på Møreaksen heilt utanfor realismen i kostnadsutviklinga, samanlikna med absolutt alle andre vegprosjekt her i landet?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle