Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Møre og Romsdal.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (3), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Nylig ble det kjent at Bjørn Rune Gjelsten stopper videre investeringer for å utvikle avfallsdeponi i Brevik. Statsråden har tidligere varslet at beslutningen om en statlig reguleringsplan er utsatt på ubestemt tid. På denne bakgrunn har NOAH sendt brev til sine norske kunder om at de ikke lenger kan garantere uavbrutt kapasitet for mottak av farlig avfall.
  Kan statsråden redegjøre for hvilke konkrete tiltak han vil iverksette for å sikre forsvarlig handtering av farlig avfall i Norge fra i år og de ti neste?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Kan statsråden gjøre rede for saksgangen som vil følge etter domstolkommisjonen har lagt frem sin delrapport om domstolstruktur i oktober 2019, og vil han fremme egen sak for Stortinget dersom Justis- og beredskapsdepartementet eller Domstolsadministrasjonen legger opp til endringer i domstolstrukturen, på en slik måte at Stortinget får votert over eventuelle endringsforslag som går på sammenslåing eller nedlegging av tingretter eller jordskifteretter?
 • Spørretimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til samferdselsministeren

  For tida pågår det ein gigantisk prosess i Statens vegvesen med overføring av oppgåver og tilsette frå staten til fylkeskommunane og ei mogleg overføring frå regionkontor til divisjonar kombinert med omfattande nedbemanning. Korleis vil statsråden sikre at omdanninga av Statens vegvesen skjer i tråd med regjeringa sine eigne ambisjonar for regional fordeling av statlege arbeidsplassar, og når ser statsråden for seg at det vil bli fatta ei endeleg avgjerd i denne saka?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Mattilsynet har varslet at det er aktuelt med statlig uttak vinteren 2019, og foreløpige vurderinger krever 1 800 felte bukker for å nå 90 % av sikkerhet for smittefrihet på ett år. Dette vil ha enorme konsekvenser for brunstperioden, kalvingstidspunkt, og det er Europas største villreinstamme man setter på spill.
  Kan statsråden ta en ny selvstendig runde på dette og gi klart signal om at det er uaktuelt å fullføre en så stor nedslakting av villreinen?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Det er et påtrengende behov for å stille formålstjenlige lokaler til rådighet for domstolene i Molde. Kan statsråden akseptere at Stortinget og regjeringens klare føringer tilsidesettes av Domstoladministrasjonen i påvente av Domstolkommisjonens utredning, og hva vil han gjøre for å hindre denne utsettelsen av arbeidet?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle