Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Møre og Romsdal.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (3), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dei to Bell-helikoptera som den raud-grøne regjeringa fekk etablert som beredskap for politiet, stod fram til 2020 på Bardufoss med ein times responstid. Den beredskapen vart avvikla av dagens regjering. Erstatninga vart eit privat helikopter i Tromsø. Politiet har i mange år øvd på å bruke Forsvarets helikopter som skarpskyttarplattform eller til å flyge inn personell til eit bygg eller liknande i ein terrorsituasjon. Har politiet helikopter i beredskap i Nord-Noreg som dei kan bruke til mellom anna kontraterroroperasjonar i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til næringsministeren

  Når vil Nærings- og helseministeren gå i dialog med markedet for å etablere norsk vaksineproduksjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Frem til sommaren er det, jamfør domstol.no per 9. mai, beramma 53 rettsmøter i Sogn og Fjordane tingrett. Så å seie alle ved rettsstadene Sogndal og Førde. I Nordfjordeid er det beramma rettsmøte/hovudforhandling ein dag i mai og to dagar i juni.
  Kvifor er det knapt rettsmøte i Nordfjordeid frem til sommaren når eitt av poenga med den sentraliserande domstolreforma var at denne angiveleg skulle legge til rette for auka aktivitet ved dei rettsstadene som har ledig kapasitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Det er straffbart med omskjering/kjønnslemlesting av jenter og kvinner i Noreg.
  Kor mange har vorte straffedømt for overgrepet, og viss ikkje mange har vorte det, er årsaka at det no er veldig få som blir utsette for overgrepet eller at tilfella ikkje blir oppdaga, og meiner statsråden i så fall at oppfølginga er god nok?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Riksrevisjonen konkluderte i Dokument 3:5 (2020-2021) med at det er alvorlege manglar i politiets innsats mot IKT-kriminalitet. I 2019 var berre 142 av stillingsheimlane i politidistrikta knytta til Digitalt politiarbeid (DPA). Det tilsvarte 1,4 prosent av dei tilsette. I fleire år har regjeringa prata om at kriminalitet på internett, men Riksrevisjonen skriv at datakriminalitet i liten grad har vore prioritert av POD og Justis- og beredskapsdepartementet.
  Kor mange jobbar med DPA i politidistrikta i dag?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle