Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Svaberg i Østfold. Foto: StudioCB.

Østfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Østfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Kan arbeids- og sosialministeren redegjøre for saksbehandlingstid i NAV og Trygderetten, og hvilke tiltak oms kan iverksettes for å bedre situasjonen
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til fiskeriministeren

  Hvorfor er Fiskeridirektoratets forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensa basert på gyteområder kartlagt i forbindelse med grytefeltkartlegging utført i 2008 og ikke oppdatert kunnskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Regjeringen har brukt 5 år på å innføre gjeldsregister, for å hindre at folk tar opp for mye i lån, etter ivrig arbeid fra opposisjonen. NRK 7.1.19 skriver at gjeldsregisteret ikke inkluderer all gjeld, for eksempel hva man skylder det offentlige, null om studielån og ingenting om lån til bolig eller bil. I samme sak avviser statsråden å vurdere en utvidelse, til å gjelde all gjeld. Hvorfor vil ikke statsråden at all gjeld skal registreres, mener hun at for eksempel store boliglån ikke er relevant?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til landbruks- og matministeren

  Vil statsråden vurdere en tydeligere lovgivning og et klart forbud mot omsetning av katte- og hundekjøtt, som vil kunne sende et tydelig signal til de landene hvor slakting av disse dyrene er et stort problem?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til landbruks- og matministeren

  Matpunkt.no reklamerer nå med at man skal tilby halalslaktet kylling for salg i Norge. Det fremheves i markedsføringen at kyllingen slaktes uten bedøvelse. I Norge har man vært tydelig på at dyrevelferd er viktig og derfor er det ikke tillatt i Norge å slakte dyr etter klassisk halal-metode (dvs å avblø dyret uten forutgående bedøvelse). Vil statsråden se nærmere på dette med import av halalslaktet kjøtt og vurdere om dagens lovgivning ivaretar krav til dyrevelferd godt nok?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle