Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn fire representanter fra Sogn og Fjordane.

Representantene er fordelt på følgende partier: Senterpartiet (1), Arbeiderpartiet (1), Høyre (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Korleis er tilfanget av søknader av høg kvalitet frå næringslivet om midlar frå ulike statlege ordningar for næringsretta forskning så langt i 2022 samanlikna med tidlegare år, og korleis vil regjeringa legge til rette for å auke statlege bidrag tilpassa ein eventuell auka pågang?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til statsministeren

  Danmark, Nederland, Belgia og Tyskland går no saman med EU-kommisjonen om ein felles visjon om utbygging av havvind i Nordsjøen, og Statsministeren i Danmark inviterer til havvind-toppmøte 18. mai for å starte opp dette arbeidet.
  Kva trur statsministeren er årsaka til at Noreg ikkje er invitert med på toppmøtet, og vil statsministeren ta nødvendige politiske grep for at Noreg blir kobla på dette samarbeidet om ei samla utbygging av havvind i Nordsjøen?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til samferdselsministeren

  Meiner regjeringa det er fornuftig at folk må ta med seg bil for å reise gratis slik regjeringa har lova på båtane som går til øyene i Flora-bassenget i Kinn kommune i Vestland, eller vil regjeringa sørge for at det blir gratis å ta bilførande båt i Flora-bassenget også for gåande eller syklande passasjerar utan bil, på same måte som det blir for bilistar?
 • Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Næringsministeren har i vinter lansert ein eksportplan med eit ambisiøst mål om å auke eksporten med 50 pst. innan 2030. Noreg har eit landbruk med høge standardar innan dyrevelferd og låg antibiotikabruk, kvalitetar det er betalingsvilje for i ein internasjonal marknad. Likevel er ikkje landbruksprodukt omtalt særskilt i strategien. Har regjeringa ambisjonar og ein plan om å auke eksporten òg av landbruksprodukt, sjølv om dette ikkje er omtalt særskilt i eksportstrategien til regjeringa?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til landbruks- og matministeren

  Vil landbruksministeren følgje opp Stortingets vedtak i februar i år om betre dyrevelferd for gris gjennom å legge til rette i årets landbruksoppgjer for at svinebønder kan kvalifisere til investeringsmidlar ved å gjennomføre framtidsretta dyrevelferdstiltak i tråd med oppdatert fagleg kunnskap som m a legg til rette for at grisane kan vere meir ute?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle