Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Sogn og Fjordane.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til næringsministeren

  Vil regjeringa syte for at EU sin del av den norske marknaden av landbruksvarer til Noreg vert redusert minst like mykje som Storbritannia sin del av den same marknaden var før Brexit?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til næringsministeren

  Kvifor nektar regjeringa å delta i forhandlingar med EU om import av landbruksvarer saman med Island, og meiner regjeringa at denne importen er balansert i høve Noreg sin eksport av landbruksvarer til EU?
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Det vart nyleg publisert funn frå Befalets Fellesorganisasjon (BFO) si undersøking om trivselen blant tilsette i Forsvaret. Ifølgje undersøkinga vil berre kring åtte prosent av dei tilsette i Forsvaret i dag tilrå Forsvaret som arbeidsplass. Tilstanden innan eigedom, bygg og anlegg er kritisk dårleg fleire stader. Dersom tilhøva ikkje vert betra snarleg vil Forsvaret både miste viktig kompetanse og verte mindre attraktivt som arbeidsplass. Kva meiner statsråden om funna frå BFO si undersøking, og kva vil han gjere med situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Stortinget har vedteke fritak for elavgift for solenergi til eige forbruk avdi ein ønska meir solenergi. Finansdepartementet krev elavgift frå burettslag for solenergi som burettslaget sjølv produserer dersom dei ikkje distribuerer via eige nett, noko som er ulovleg pga monopol.
  Korleis og når vil finansdep endre denne forskrifta slik at den ikkje lenger er til hinder for gode solcelleprosjekt, og såleis oppfylle Stortinget sitt ønske om meir solcelleenergi?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Finanstilsynet har i rundskriv 10 des. definert byggeprosjekt som bedrifter eller bustadbyggelag har som høgrisikoprosjekter. Det har som konsekvens at standardbankane må ha meir eigenkapital pga risikovektinga aukar til 150 %. Dermed vert byggeprosjekt finansiert av standardbanker dyrare for banken og dermed dyrare for kunden. Det vrir konkurransen i fordel av større aktørar både i bank og byggenæringa.
  Vil statsråden vurdere og vil han utnytte handlingsrommet i EØS avtala slik at ein unngår auka bustadprisar i distrikta?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle