Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn fire representanter fra Sogn og Fjordane.

Representantene er fordelt på følgende partier: Senterpartiet (1), Arbeiderpartiet (1), Høyre (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Vil statsråden gjøre noe med at det nå i offentlige utlysninger med henvisning til nytt innleieregelverk blir gitt beskjed om at leverandører ikke kan tilby konsulenter fra enkeltpersonforetak eller aksjeselskap der innehaver er eneste tilsatte i selskapet?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til energiministeren

  EU skal fram til 2032 gjennomføre ei kjempesatsing på energiøkonomisering og det grøne skiftet for små bedrifter og husstandar med svak økonomi. Verktøyet er eit sosialt klimafond på meir enn 650 milliardar kroner. Noreg har forplikta seg til å betale inn 5,5 mrd NOK i dette fondet. Kan statsråden gjere greie for om Noreg vil delta fullt ut i dette fondet, slik at små bedrifter og husstandar med svak økonomi kan søke støtte for å gjennomføre tiltak for energiøkonomisering?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Kvifor antyder departementet i vedtaket om å godkjenne detaljreguleringsplan for Aksla steinbrot og utskipingshamn ved Bårdvikneset i Bremanger, noko som vil rasere eit område med den sjeldne naturtypen boreonemoral regnskog, at det er eit argument at aktuell grunneigar ikkje har søkt om frivillig skogvern av området, kan departementet i staden opplyse om korvidt ansvarlege faginstansar for skogvern har ønskt at området blir verna eller ikkje, og kvifor er det ikkje denne faglege vurderinga som er lagt vekt på i vedtaket?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til kommunal- og distriktsministeren

  Har departementet i vedtaket om å godkjenne detaljreguleringsplan for Aksla steinbrot og utskipingshamn ved Bårdvikneset kvalitetssikra Bremanger kommune si opplysing om at det finst to andre lokalitetar med den sjeldne naturtypen boreonemoral regnskog i kommunen hos Statsforvaltaren i Vestland, kan departementet utdjupe omgrepet «kjerneområdet for boreonemoral regnskog» og kvifor er det at det aktuelle skogområdet ligg utanfor eit kjerneområde eit argument for å rasere det, i staden for eit argument som skjerpar verneverdien?
 • Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Statsråden har varsla ei ny stortingsmelding om gründerar og oppstartsbedrifter. Samtidig har regjeringa frå 1. januar skjerpa innleigeregelverket slik at over 3 000 enkeltståande sjølvstendig næringsdrivande ikkje lenger kan levere tenester og inngå oppdragsavtaler med ein arbeidsgivar. Kva vil statsråden gjere for å hindre at 3 000 enkeltståande sjølvstendig næringsdrivande må avslutte si verksemd samtidig som statsråden arbeider med ein plan for at Noreg skal bli verdas beste land å starte og drive bedrift i?
Se alle