Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn fire representanter fra Sogn og Fjordane.

Representantene er fordelt på følgende partier: Senterpartiet (1), Arbeiderpartiet (1), Høyre (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Olve Grotle (H) til landbruks- og matministeren

  Meiner statsråden at vedtaket om å avlive stammen av villgjeiter i Høyanger kommune er riktig, eller kan evt. andre tiltak vere formålstenleg?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Kan statsråden garantere at forbodet mot innleige på byggeplassar i Osloregionen og dei generelle innstrammingane for innleige av arbeidskraft vil bli avvikla umiddelbart dersom ESA konkluderer med at innleigereglane ikkje er foreinlege med EØS-retten og vikarbyrådirektivet?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til helse- og omsorgsministeren

  Over 42 000 ukrainarar har til no søkt asyl i Noreg. Fleire av desse har arbeidd i helse- og omsorgsyrke i heimlandet, og har helsefagleg utdanning. Er statsråden i gang med eit arbeid for å etablere eit hurtigspor for ukrainske flyktningar med helsefagleg bakgrunn, slik at dei kan kome raskt i arbeid på norske sjukehus og i kommuner?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Regjeringa Solberg og Næringsminister Iselin Nybø (V) foreslo i 2021 å la ei forsterka norsk eksportsatsing bli leia frå Vestlandet gjennom oppretting av Eksportstrategirådet i Ålesund. Ap/Sp-regjeringa skrinla i mars 2022 denne planen og bestemte at eksportarbeidet skal leiast frå Oslo. Til gjengjeld lovde Næringsministeren å bygge opp «et kraftig eksportorientert miljø i Ålesund» med m a 10 nye stillingar i Innovasjon Norge. Kva er status på oppbygginga av dette «kraftige eksportorienterte miljøet" i Ålesund 1 år etter?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til forsvarsministeren

  Vil forsvarsministeren sørge for at Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) får vidare finansiering av arbeidet med å kartlegge dumpingplassar for militær ammunisjon i norske fjordar, og at det blir gjennomført nærare undersøking og risikovurdering av dei store mengdene ammunisjon som er påvist dumpa i Osterfjorden i Vestland fylke?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle