Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn fire representanter fra Sogn og Fjordane.

Representantene er fordelt på følgende partier: Senterpartiet (1), Arbeiderpartiet (1), Høyre (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Olve Grotle (H) til fiskeri- og havministeren

  Vi merker nå ei stor bekymring hos folk langs kysten som følgje av at årets fangstkvote på vågekval enno ikkje er fastsett, og det knappe to veker før fangstsesongen startar. Kan statsråden seie noko om kor tid vi kan vente at årets kvote blir fastsett?
 • Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Meiner statsråden det er uproblematisk for norsk næringsliv og samfunnsutvikling at norske eigarar av bedrifter dei to siste åra har fått ei vesentleg høgare skattebyrde enn utanlandske eigarar av norske bedrifter, og i tilfelle statsråden meiner dette ikkje er uproblematisk – kva konkrete grep vil regjeringa gjere for å lette skattebyrda for norske eigarar og gje dei rammevilkår som gjev dei grunn til å tru at dei er velkomne i Noreg og ikkje berre nokon som bør «ryke og reise»?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Kva vil regjeringa gjere for å sikre full norsk deltaking i EU sitt nye satellitt-kommunikasjonsprogram Iris2 raskast råd, og er statsråden samd i at Iris2 er eit godt døme på at EØS-medlemskap ikkje lenger er tilstrekkeleg for å sikre viktige norske næringsinteresser andsynes EU og dermed er med å aktualisere debatten om tettare norsk tilknyting til EU i ei ny tryggleikspolitisk tid for Europa?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til samferdselsministeren

  Kva vil statsråden gjere for å sikre likebehandling av flyplassane i Sogn og Fjordane, slik at ikkje Florø blir negativt forskjellsbehandla og kjem dårleg ut?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til helse- og omsorgsministeren

  Over 42 000 ukrainarar har til no søkt asyl i Noreg. Fleire av desse har arbeidd i helse- og omsorgsyrke i heimlandet, og har helsefagleg utdanning. Er statsråden i gang med eit arbeid for å etablere eit hurtigspor for ukrainske flyktningar med helsefagleg bakgrunn, slik at dei kan kome raskt i arbeid på norske sjukehus og i kommuner?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle