Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Sogn og Fjordane.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  I desember fikk NTB oversendt beregninger fra Finansdepartementet som viser endringer i samlet skatte- og avgiftsnivå under Erna Solberg som statsminister.
  Kan jeg få oversendt samme oversikt, altså vedtatte endringer i samlet skatte- og avgiftsnivå, kun varige skatte- og avgiftslettelser, målt i 2021-kroner? Ber om at sum avgift og sum skatt fremgår og at midlertidige kutt holdes utenfor, men synliggjøres i egen oversikt.
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Det er ei utfordring å skaffe nok folk til nytt MPA-miljø på Evenes, både støttepersonell, teknikarar og pilotar. Konsekvensen av regjeringa sitt vedtak i 2016 om å leggje ned Andøya var ei rasering av eit MPA-miljø som var bygd opp gjennom fleire tiår. Å samle maritim overvaking og QRA på Evenes, nok ei av Høgre sine sentraliseringar, har som andre sentraliseringsvedtak frå regjeringa negative konsekvensar. Korleis vil statsråden sikre at sentraliseringa ved Evenes ikkje fører til svekt norsk operativ evne til maritim overvaking?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  SSB (rapport 2016/38) estimerte at et jobbskattefradrag etter svensk modell for alle i aldersgruppen 22-61 år ville medføre et samlet skatteprovenytap på 11,3 prosent, dette tilsvarte om lag 30 mrd. kroner.
  Hvor mye ville et jobbskattefradrag tilsvarende det svenske medført i samlet skatteprovenytap dersom det var begrenset til arbeidstagere under 30 år, og hvor mange flere under 30 år ville da kommet i jobb?
 • Interpellasjon fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utviklingsministeren

  I 4 år har partnarskapen Ceres2030 gått gjennom fleire hundre tusen artiklar og rapportar frå dei siste 20 åra for å få svar på korleis verda mest effektivt kan utrydde svolt og ekstrem fattigdom innan 2030, og kva det vil koste. Konklusjonen er at om dei rike landa doblar si støtte til verdas 500 000 småbønder så dei kan doble sin matproduksjon, og landa gjer det same, kan dei langt på veg få slutt på ekstrem fattigdom og svolt og samstundes takle klima- og naturkrisa som råkar dei. Noreg yter 2-3 prosent av bistandsmidlane til landbruk, og er dermed på jumboplass i OECD der gjennomsnittet er på 7 prosent. Regjeringa har lagt fram ein handlingsplan, men lite har skjedd etter det. Korleis vil statsråden sikre at Noreg yter ein langt større del av bistandsmidlane til landbruk og kampen mot svolt og ekstrem fattigdom og slik bidreg til at berekraftsmål 2 kan oppnåast innan 2030?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Vil statsråden vurdere endringar i brukthandelslova eller brukthandelsforskrifta som kan gjere det enklare for bruktbutikkar å omsette varer med liten salsverdi, f.eks. i samband med den varsla strategien for sirkulær økonomi eller i andre politiske prosessar med mål om meir gjennbruk?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle