Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane. Foto: Rolf M. Sørensen.

Sogn og Fjordane

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Sogn og Fjordane.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Noreg har siste halvår hatt samtalar og forhandlingar med om lag 80 land om eit globalt regelverk for elektronisk handel. Dette kan bli ei omfattande avtale med mange og ulike konsekvensar. Når vil utanriksministeren informere Stortinget om status i desse forhandlingane, og vil Noreg offentleggjere sine posisjonar slik EU, og dermed våre naboland, har gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Kan regjeringa stadfeste at dei verna Ramsar-områda ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes ikkje blir berørt av hangarplassering til dei maritime patruljeflyene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til olje- og energiministeren

  Utbyggarane held fram med sine posisjoneringar og arbeid for å etablere vindkraftprosjekt innanfor kommunegrensene til kommunar som har sagt eit klart nei til slik etablering. Innbyggarane fortvilar og ber om at statsråden grip inn og stoppar vidare planlegging av nye vindkraftprosjekt i områda deira.
  Kan statsråden garantere at i områder der vindkraftutbygging har klare nei standpunkt så får vindkraftkonsesjonane avslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Kan statsråden klargjøre kva som er dei samla kostnadane i Prop. 1 S (2019-2020) knytt til flyttinga av maritime overvakingsfly frå Andøya til Evenes flystasjon (altså ikkje medrekna kostnadane knytt til utbygging av QRA-base på Evenes)?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Kva type infrastruktur ved Andøya flystasjon har Forsvaret behov for i alternativ A og B i FMR og vil det vere mogleg for næringslivsaktørar å etablere permanent verksemd, til dømes eit produksjonslokale, ved slike område eller i umiddelbar nærleik til slike område?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle