«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

  Vil statsråden se på muligheten for å legge til grunn at skattemyndigheten ikke krever moms for disse pengene med tilbakevirkende virkning, men at kravet om å betale moms for dette gjelder fra det tidspunktet dommen fra Høyesterett var rettskraftig?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Har statsministeren fortsatt tillit til fiskeriminister Geir Inge Sivertsen som aktivt har søkt om etterlønn samtidig som han hevet dobbel lønn som statssekretær og ordfører?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Det å komme inn i denne ordningen ville vært svært bra og formålet i dagens ordning ville passet svært godt for denne gruppen pasienter, vil statsråden se på muligheten for at disse pasientene også kan få mulighet til å komme inn i denne ordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Olav Urbø (Sp) til barne- og familieministeren

  Kan vi få en oversikt over hvor mye departementet og BUFDIR totalt har brukt på PR- og kommunikasjonstjenester samt prosjektnavn, hvem som gjorde oppdraget og beløp pr. prosjekt årene 2017, 2018 og 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Det vises til pågående prosess rundt ny forskrift til plan og bygningslovens paragraf 2-3. Graveskader er et betydelig samfunnsproblem, og avbrudd utgjør en stor samfunnsøkonomisk kostnad, samtidig som slike skader er en potensiell trussel for samfunnskritisk infrastruktur. Det er har vært et uttalt politisk mål å redusere antall graveskader, og det vises i denne sammenheng til en gledelig utvikling de siste årene. Kan Statsråden garantere at eventuelle endringer i modellen for betaling mellom partene ikke vil medføre økt antall graveskader?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle