Brev av 23. februar 2000 fra Nærings- og handelsdepartementet med tilleggsopplysninger vedrørende St.meld. nr. 41 (1998-99) Om elektronisk handel og forretningsdrift

Innst. S. nr. 127 (1999-2000)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 09.03.2000 Innst. S. nr. 127 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.03.2000

   Behandla i Stortinget: 30.03.2000