Brev av 23. februar 2000 fra Nærings- og handelsdepartementet med tilleggsopplysninger vedrørende St.meld. nr. 41 (1998-99) Om elektronisk handel og forretningsdrift

Innst. S. nr. 127 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.03.2000 Innst. S. nr. 127 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2000

   Behandlet i Stortinget: 30.03.2000