Lov om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse)

Ot.prp. nr. 70 (2000-2001), Innst. O. nr. 114 (2000-2001), (), ()

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 23.05.2001 Innst. O. nr. 114 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.05.2001

   Behandla i Odelstinget: 06.06.2001

   Behandla i Lagtinget: 12.06.2001