Lov om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse)

Ot.prp. nr. 70 (2000-2001), Innst. O. nr. 114 (2000-2001), (), () Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2001 Innst. O. nr. 114 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2001

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2001