Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004

St.meld. nr. 3 (2004-2005), Innst. S. nr. 269 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 10.06.2005 Innst. S. nr. 269 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.06.2005

   Behandla i Stortinget: 17.06.2005