Kostnadsauke på utbyggijng av rv 283, Øvre Sund bru i Drammen

St.prp. nr. 45 (2008-2009), Innst. S. nr. 176 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Tilråding levert 17.03.2009 Innst. S. nr. 176 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samtykket i at prosjektet rv 283 Øvre Sund bru i Drammen - videre utbygging, gjennomføres basert på revidert kostnadsoverslag. Økningen i overslaget - 65 mill. kroner - dekkes i sin helhet over statsbudsjettet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.03.2009

   Behandla i Stortinget: 23.03.2009