Kostnadsauke på utbyggijng av rv 283, Øvre Sund bru i Drammen

St.prp. nr. 45 (2008-2009), Innst. S. nr. 176 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 17.03.2009 Innst. S. nr. 176 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket i at prosjektet rv 283 Øvre Sund bru i Drammen - videre utbygging, gjennomføres basert på revidert kostnadsoverslag. Økningen i overslaget - 65 mill. kroner - dekkes i sin helhet over statsbudsjettet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2009