Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 11 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 28.11.2012 Innst. 11 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2013 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde (budsjettramme 15). De samlede utgiftene utgjør om lag 147 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det bevilges om lag 112 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.11.2012

   Behandla i Stortinget: 05.12.2012