Endringer i vergemålsloven mv.

Prop. 46 L (2012-2013), Innst. 187 L (2012-2013), Lovvedtak 39 (2012-2013)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 05.02.2013 Innst. 187 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i vergemålsloven mv. Endringene er en følge av at det er vedtatt ny vergemålslov som trer i kraft 1. juli 2013. Det er nødvendig å foreta en rekke endringer i andre lover som bør være på plass før loven trer i kraft.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.02.2013

   Behandla andre gang i Stortinget 05.03.2013