Stortinget - Møte mandag den 10. desember 2012 kl. 10

Dato: 10.12.2012

Referatsaker

Sak nr. 17 [10:06:11]

Referat

 • 1.(106)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 181/2012 av 28. september 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 83/2011 om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet) (Prop. 45 S (2012–2013))

 • 2.(107)

  Midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv. (Prop. 47 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(108)

  Samtykke til å setje i kraft ein protokoll til endring av skatteavtala mellom Kongeriket Noreg og Republikken Sør-Afrika, underskriven i Cape Town 16. juli 2012 (Prop. 44 S (2012–2013))

 • 4.(109)

  Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.) (Prop. 48 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes finanskomiteen.

 • 5.(110)

  God kvalitet – trygge tjenester (Meld. St. 10 (2012–2013))

 • 6.(111)

  Endringer i folketrygdloven (Prop. 49 L (2012–2013))

 • 7.(112)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse (Dokument 8:23 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 5–7 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8.(113)

  Endringer i vergemålsloven mv. (Prop. 46 L (2012–2013))

 • 9.(114)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Åse Michaelsen om endringer i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (skjerpet innsats i kampen mot terror) (Dokument 8:24 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes justiskomiteen.

 • 10.(115)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen og Rigmor Andersen Eide om modernisering av norsk luftfart (Dokument 8:22 S (2012–2013))

 • 11.(116)

  Utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningene Lunner grense – Jaren og Lygna sør i Oppland (Prop. 50 S (2012–2013))

 • 12.(117)

  Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya–Sjoa i Oppland (Prop. 51 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 10–12 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 13.(118)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i statsborgerloven

  • 2. lov om endring i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering

  • 3. lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

  • 4. lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning

  • 5. lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

  • 6. lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt

  • 7. lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav

  • 8. lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift

  • 9. lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 44 om endringar i eigedomsskattelova

   – er sanksjonert under 7. desember 2012

   Enst.: Vedlegges protokollen.