Endringer i vergemålsloven mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.02.2013 Innst. 187 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i vergemålsloven mv. Endringene er en følge av at det er vedtatt ny vergemålslov som trer i kraft 1. juli 2013. Det er nødvendig å foreta en rekke endringer i andre lover som bør være på plass før loven trer i kraft.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 05.03.2013